Så myc­ket kos­ta­de TVÅ kvadrat centralt

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Bud­giv­ning­en till ett minst sagt an­norlun­da ob­jekt är av­slu­tat. Så här myc­ket kos­ta­de det att kö­pa två kvadrat­me­ter i centralt läge.

Det som har sålts är ob­jek­tet ”Bi­otvå­an”, där SF Bio med hjälp av Erik Ols­son fas­tig­hets­för­med­ling sålt en privat bi­o­graf­sof­fa på Ri­go­let­to i Ci­ty till för­mån för or­ga­ni­sa­tio­nen Fri­ends.

Ef­ter bud­giv­ning stod det klart att bi­otvå­an sål­des för 107 000 kro­nor, peng­ar som oav­kor­tat gick till Fri­ends.

Den som vann bud­giv­ning­en var stock­hol­ma­ren Da­ni­el Björk­man, som själv tyck­te det var li­te ga­let att läg­ga så myc­ket peng­ar på två bi­oplat­ser.

– Men jag bå­de äls­kar film och be­und­rar Fri­ends. Som barn flyt­ta­de vi runt en del, vil­ket in­ne­bar ny sko­la gans­ka of­ta. Och i pe­ri­o­der var det in­te kul att gå dit. Fri­ends ar­be­te att gö­ra sko­lan tryg­ga­re be­ty­der myc­ket för mig, sä­ger han.

Kan ut­bil­da fler

På Fri­ends är man mer än nöj­da med den slut­gil­ti­ga kö­peskil­ling­en.

– Nu kan vi ut­bil­da fler sko­lor och id­rotts­för­e­ning­ar i fö­re­byg­gan­de ar­be­te mot mobb­ning, sä­ger Ma­lin Duntjer, in­sam­lings­chef på Fri­ends.

Även på Erik Ols­son fas­tig­hets­för­med­ling var man nöjd över att för­sälj­ning­en gått i hamn.

Nöj­da med för­sälj­ning­en

– Vi är gla­da över att det gick så bra att säl­ja den­na uni­ka lil­la tvåa sä­ger Erik Ols­son, vd på Erik Ols­son Fas­tig­hets­för­med­ling.

Bi­otvå­an in­ne­fat­tar 2 kvadrat­me­ter med sof­fa för två, plats­byggt si­do­bord samt ben­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.