Stor sats­ning på gång­tra­fi­kan­ter

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Bätt­re snöröj­ning, bre­da­re över­gångs­stäl­len och en stor sats­ning på trot­to­a­rer och gång­vä­gar. I det nya bud­get­för­sla­get pri­o­ri­te­ras gång­tra­fi­kan­ter­na i Stock­holms­tra­fi­ken.

Gång­tra­fi­kan­ter­na le­ver far­ligt i Stock­holm. Det kon­sta­te­rar tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) när han i ons­dags pre­sen­te­ra­de en ny sats­ning för sta­dens fot­gäng­a­re i näs­ta års tra­fik­bud­get.

– Det har sat­sats en mil­jard på cy­kel. Nu ska gång­ar­na ock­så få ta del av sats­ning­ar, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Bätt­re snöröj­ning, bre­da­re över­gångs­stäl­len och en stor sats­ning på trot­to­a­rer och gång­vä­gar är någ­ra av åt­gär­der­na som ska vid­tas för att för­bätt­ra gång­mil­jön och gång­struk­tu­ren i he­la Stock­holm. Men det är in­te ba­ra mil­jön som så­dan som ska för­bätt­ras, ut­an även sä­ker­he­ten kom­mer högt upp på agen­dan.

De mest ut­sat­ta tra­fi­kan­ter­na är fot­gäng­a­re, som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.