”Ett hem kan va­ra så myc­ket mer än ett land”

Ett mö­te med en barn­domsvän på den de­mon­stra­tio­nen i Kärr­torp blev bör­jan för Sop­hie Vu­ko­vics upp­växt­skild­ring ”Sha­peshif­ters”, som snart har bi­opre­miär.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Be­rät­tat för Sacharias Källdén

Det är många i Sve­ri­ge som de­lar oli­ka er­fa­ren­he­ter av mel­lan­för­skap. Det be­hö­ver in­te hand­la om mi­gra­tion, det kan va­ra att in­te rik­tigt fat­ta var man hör hem­ma bland språ­ken, köns­rol­ler­na, el­ler nå­gon an­nan ka­te­go­ri. I min förs­ta lång­film vil­le jag ge­stal­ta mel­lan­för­ska­pets in­re rum. Det blev en ex­i­sten­ti­ell be­rät­tel­se som bör­jar med ett mö­te med en gam­mal barn­domsvän på den sto­ra an­ti­ra­sis­tis­ka de­mon­stra­tio­nen i Kärr­torp. Mö­tet väc­ker tan­kar kring ”Var hör jag hem­ma? Vad är ett hem? Vad gör mi­gra­tion med ens käns­la av hem­ma­hö­ran­de?”. Fil­men ifrå­ga­sät­ter den na­tio­nel­la iden­ti­te­ten som kon­struk­tion för att ena män­ni­skor. Ett hem kan va­ra så myc­ket mer än ett land.

I fil­men finns sam­tal mel­lan mig och mi­na för­äld­rar. Det är en krock mel­lan hur de ser på re­san som de har gjort och hur jag upp­le­ver min re­sa. Det är som två mot­sat­ta rikt­ning­ar. De väx­te upp i Ju­go­sla­vi­en och har bru­tit med lan­det, som dess­utom in­te finns läng­re. Och så kom­mer jag, som vux­it upp i tre oli­ka världs­de­lar, med ett stort in­tres­se av att lä­ra mig mer om mi­na för­äld­rars hem­land och språk. Det kroc­kar, ska­par skuld­käns­lor och känns som ett lyx­pro­blem. Det ger ny luft att få med de­ras per­spek­tiv i en gans­ka sub­jek­tiv be­rät­tel­se.

Jag tror det finns en läng­tan ef­ter att se den här ty­pen av fil­mer på vi­ta du­ken. Det är bra att fler per­spek­tiv kom­mer fram så att folk slip­per kän­na sig en­sam­ma. Det känns hopp­fullt. När jag var ton­å­ring hit­ta­de jag in­te många be­rät­tel­ser jag kän­de igen mig i. I fram­ti­den kom­mer vi bli än­nu fler.

Det är bra att fler per­spek­tiv kom­mer fram så att folk slip­per kän­na sig en­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.