Al­la and­ra ser ock­så era ku­kar

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg -

Så stod jag där plöts­ligt i eget var­dags­rum på mor­gon­kvis­ten och stir­ra­de på en främ­man­de mans halv­hår­da pe­nis. Vis­ser­li­gen ba­ra på en te­le­fonskärm, men än­då. För oväl­kom­na dick pics är nu­me­ra ett gi­vet in­slag i de fles­ta sam­kväm. Låt mig för­kla­ra. I som­ras var det rock­fes­ti­val i stan och ett av de ut­länds­ka ban­den plus an­nat di­ver­se löst folk ham­na­de på ef­ter­fest hos mig. Det blir som det bru­kar: sprit, vi­nyl snur­rad på li­te för hög vo­lym och käns­lan av att ing­en vill gå hem. Och så en kuk­bild på det.

För när ett av hel­gens and­ra band, om­su­sa­de i in­ter­na­tio­nell mainstreampress, kom på tal, sa en av da­mer­na i säll­ska­pet ”oh, that du­de is a douche”, ha­la­de raskt fram te­le­fo­nen, och lang­a­de en re­dig dick pic med mu­si­kern i frå­ga. Hon ha­de in­te fått den. Dock hen­nes kom­pis, som ut­an krång­el skic­kat vi­da­re. El­ler om det var en be­kants be­kant som ut­an att be om det in­kas­se­rat ett styc­ke rock­pe­nis i in­kor­gen.

Hur som stod vi nu al­la där, i ett helt an­nat land än ku­ken var tänkt att sy­nas i, och hån­log åt b-kän­di­sens da­se. Som han skic­kat. Till en kvin­na. Som in­te bett om att få se den.

Det var egent­li­gen ba­ra det jag vil­le för­med­la till al­la er hor­der av dick picdäng­a­re där ute: al­la vi and­ra ser ock­så era ku­kar, och vi skrat­tar åt dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.