Nu byg­ger de upp sin nya till­va­ro

”Det är svårt att lä­ra kän­na nya män­ni­skor”

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Linn Matikka | Foto: Erik Si­man­der & Sacha­ri­as Källdén

Ma­her Hi­ja­si kom till Sve­ri­ge ut­an sin fa­milj från Sy­ri­en 2015. Som så många and­ra tving­a­des han ta sig hit via Tur­ki­et och med båt till Gre­kland.

Men för Ma­her var re­san ex­tra svår, ef­tersom han sit­ter i rull­stol se­dan han var li­ten. Han kla­ra­de re­san över vatt­net, men ha­vet tog bå­de bå­ten och rull­sto­len. En vän fick bä­ra ho­nom än­da tills de kun­de kö­pa en ny i Gre­kland en vec­ka se­na­re.

– När jag kom till Sve­ri­ge tor­na­de ett svart moln upp sig runt mig och det känns ba­ra som att det kom­mer när­ma­re.

När han kom till Fars­ta var han trygg, men kän­de sig låst in­ne på asyl­bo­en­det och mar­dröm­mar­na från flyk­ten läm­na­de ho­nom in­te i fred. Fa­mil­jen – frun La­mis och de tre bar­nen Mais, Ab­dul Ha­di och Ho­da, kun­de kom­ma ef­ter att Ma­her fick sitt up­pe­hålls­till­stånd och med det en lä­gen­het i Hud­dinge, via kom­mu­nen. De får ha lä­gen­he­ten i ett år, se­dan mås­te de hit­ta nå­got an­nat.

– Bar­nen gil­lar sin sko­la och för­sko­la, jag vet att det in­te kom­mer va­ra bra för dem att flyt­ta igen och by­ta kom­pi­sar. Jag oro­ar mig myc­ket över mi­na barn och hur det ska gå för oss, sä­ger Ma­her. Hem­ma i Ha­mah i Sy­ri­en var han lä­ra­re, nu plug­gar han snabbspå­ret på Stock­holms universitet – en lin­je för lä­ra­re som kom­mer från and­ra län­der. Han ska un­der­vi­sa på svens­ka i fy­sik och ke­mi. La­mis var fri­sör i Ha­mah och hop­pas kun­na job­ba som det här med.

De bå­da tyc­ker att en sak som va­rit svår med att ta sig in i det svens­ka sam­häl­let är att skaf­fa vän­ner här.

– Det är svårt när man in­te kan språ­ket, svårt att lä­ra kän­na folk, sä­ger Ma­her.

– I bland känns det som att folk tit­tar snett på oss, spe­ci­ellt när jag har den här på mig, sä­ger La­mis och pe­kar på sin hi­jab.

Ma­her sä­ger att han trots allt träf­fa­de många bra män­ni­skor som hjälpt ho­nom, på asyl­bo­en­det i Fars­ta. Där upp­täck­te han ock­så hur myc­ket han gil­lar att va­ra ute i na­tu­ren och fa­mil­jen åker of­ta till­ba­ka till Hö­ka­rängs­ba­det.

De kän­ner sig tryg­ga här och sam­häl­let känns mer jäm­likt än i Sy­ri­en, men det svar­ta mol­net vill in­te läm­na Ma­her.

– Jag vet att det kom­mer ord­na sig till slut, men jag oro­ar mig myc­ket för fram­ti­den.

När sta­dens störs­ta asyl­bo­en­de i Fars­ta stäng­de, fick många av de 600 bo­en­de flyt­ta till or­ter långt bort. Vi har träf­fat någ­ra av dem som trots allt kun­de stan­na – och som nu byg­ger upp si­na liv i Stockholm.

FA­MILJ. Ma­her Hi­ja­si bor i Hud­dinge med frun La­mis och bar­nen Mais, 2 år, Ho­da, 5 år och Ab­dul Ha­di, 8 år, som vi­sar en dikt han skri­vit. Ma­hers sys­ter (bil­den till hö­ger) och hen­nes dot­ter (i gul klän­ning) är på be­sök från Tyskland, där de fått up­pe­hålls­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.