Vem ska be­rät­ta om dem som tving­as göm­ma sig?

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan - LINN MATIKKA Re­por­ter

När Stock­holms störs­ta asyl­bo­en­de stäng­de i vå­ras pra­ta­de vi med många som var fru­stre­ra­de över att be­hö­va flyt­ta till en ny kom­mun långt bort. Många ha­de ro­tat sig i Fars­ta, bar­nen ha­de fått klass­kam­ra­ter i sko­lan, och att bör­ja om på nytt igen i Bo­den el­ler Ki­ru­na kän­des tungt. Vis­sa av de bo­en­de kun­de dock stan­na kvar i stan, an­ting­en blev de pla­ce­ra­de här av Mi­gra­tions­ver­ket el­ler så ord­na­de de bo­en­de på egen hand. Någ­ra av dem som nu byg­ger upp si­na liv i Stockholm är Ma­her Hi­ja­si, Lailo­ma Ra­ma­za­ni och Ha­ne Bdewe. I vec­kans tid­ning be­rät­tar de om hur li­vet ser ut nu, ef­ter Fars­ta och beske­det att de får stan­na i Sve­ri­ge. Ma­her har svårt att skaf­fa vän­ner, Lailo­ma oro­ar sig över att in­te få ett jobb och Ha­ne läng­tar, som de fles­ta av oss, ef­ter att träf­fa kär­le­ken. När jag job­bar med re­por­ta­get får jag för­slag på fler per­so­ner jag kan träf­fa. En fa­milj från Sy­ri­en som nu bor i Sö­derort, där bå­da för­äld­rar­na hål­ler på att va­li­de­ra si­na uni­ver­si­tets­ut­bild­ning­ar till svens­ka mått. Jag får num­ret till en an­nan fa­milj som fått ett bo­en­de i Nor­rort och som, trots att de kom­mer ifrån ett land som van­ligt­vis klas­sas som sä­kert, fått up­pe­hålls­till­stånd på grund av sär­skil­da skäl.

Men så finns de som in­te vill ge ut si­na num­mer, de som in­te vill be­rät­ta. Jag får hö­ra om en fa­milj som hyr ut säng­plat­ser i sitt var­dags­rum till and­ra ny­an­län­da, men som in­te vill träf­fa mig.

Jag hör om en an­nan per­son som in­te vill fi­gu­re­ra med namn och bild, ef­tersom hen göm­mer sig i vän­tan på be­slut kring sin nya an­sö­kan om up­pe­hålls­till­stånd.

Jag fun­de­rar på de som jag in­te kun­nat träf­fa. Hur de­ras be­rät­tel­ser lå­ter, och vem som ska be­rät­ta dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.