Nej till ut­om­hus-spa i Bel­levue­par­ken

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

Som Vi i Va­sas­tan har skri­vit ti­di­ga­re har Norr­malms stads­dels­för­valt­ning fått in ett med­bor­gar­för­slag om att an­läg­ga ett ut­om­hus-spa i Bel­levue­par­ken. För­slags­stäl­la­ren tän­ker sig ter­ras­se­ra­de poo­ler längs med slutt­ning­en mot Brunns­vi­ken. Ären­det ska upp på näs­ta stads­dels­nämnd men tjäns­te­män­nen skri­ver i ett ut­lå­tan­de att ett ut­om­hus-spa in­te vo­re lämp­ligt på plat­sen. An­led­ning­en är bland an­nat att det skul­le på­ver­ka na­tur och växt­lig­het för myc­ket och att Brunns­vi­ken in­går i Kung­li­ga Na­tio­nal­stads­par­ken.

FOTO: MANFRED SCHILLINGS

GRAT­TIS! Jennifer Jons­son får Rik­sid­rotts­för­bun­dets eli­tid­rotts­sti­pen­di­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.