Sven-Har­rys konst­mu­se­um ut­sat­tes för ska­de­gö­rel­se

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Nat­ten till mån­da­gen ut­sat­tes Sven-Har­rys konst­mu­se­um för ska­de­gö­rel­se. Al­la ru­tor mot Vasa­par­ken kros­sa­des.

– Det är jät­te­hemskt, sä­ger The­re­se Sheats, press­an­sva­rig.

Det var nå­gon gång mel­lan ett och tre i natt som nå­gon el­ler någ­ra kros­sa­de SvenHar­rys samt­li­ga glas­par­ti­er ut mot Vasa­par­ken. Sä­ker­hets­gla­set är kvar och inga konst­verk sak­nas.

– Nej, det är ren ska­de­gö­rel­se och så hemskt. Just nu för­sö­ker vi ba­ra få koll på lä­get. Det blir så myc­ket jobb med nya ru­tor, sä­ger The­re­se Sheats, press­an­sva­rig på mu­se­et.

Hän­del­sen är po­li­san­mäld och nya ru­tor är be­ställ­da. Trots för­stö­rel­sen ha­de mu­se­et öp­pet som van­ligt i ons­dags.

–Vi kör på och vill in­te att det­ta ska på­ver­ka vå­ra be­sö­ka­re, vi hop­pas att de har över­se­en­de, sä­ger The­re­se Sheats.

– Det känns obe­hag­ligt att nå­gon gör in­trång mot det som vi be­trak­tar som vå­rat hem och som vi är så gla­da och stol­ta över att bo i. Hur kan man slå mot en öp­pen och ge­ne­rös verk­sam­het som ett mu­se­um är?, sä­ger Lars Lindström, re­p­re- sen­tant för de bo­en­de, i ett press­med­de­lan­de.

Även den nya re­stau­rang­en, Ko­lo­ni, är drab­bad av ska­de­gö­rel­sen.

– Det är fruk­tans­värt trå­kigt. Vi var så gla­da över att ha vun­nit upp­hand­ling­en och ha­de pre­cis öpp­nat och så hän­der det här. Vi kom­mer att ha öp­pet som van­ligt men ber om över­se­en­de med att det är li­te rö­rigt ett tag, sä­ger Jo­nas Sand­ström, äga­re av re­stau­rang Ko­lo­ni.

– Om det finns nå­got vitt­ne så får man gär­na hö­ra av sig till oss el­ler po­li­sen, sä­ger mu­sei­che­fen El­se­beth We­lan­der Berg­gren.

FOTO: SVENHAR­RYS

GLASKROSS. Samt­li­ga ru­tor som vet­ter mot Vasa­par­ken kros­sa­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.