Ru­ti­ne­rad trio sat­sar på krog med rik­tigt sen mat

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Den gam­la natt­klubb­slo­ka­len på Bir­ger Jarls­ga­tan 29 har ta­gits över av en ny krog – som kom­mer att hål­la kö­ket öp­pet ovan­ligt sent.

som be­ty­der bläck­fisk på ja­pans­ka, är vi­sio­nen klar:

– Om folk i Stockholm bör­jar sä­ga ”ska vi kä­ka Ta­ko, ikväll?” och syf­tar på oss, då har vi lyc­kats, sä­ger Christian Ols­son och skrat­tar. Men skämt åsi­do så är den ny­öpp­na­de kro­gen så långt ifrån svensk texmex­kul­tur man kan kom­ma. Istäl­let sat­sar man på bå­de kall och varm asi­a­tisk mat med in­spi­ra­tion från främst Ja­pan och Ko­rea.

Vid vårt be­sök har re­stau­rang­en pre­cis ge­nom­fört sin förs­ta lunch och lad­dar om in­för kväl­lens mid­dags­öp­pet.

– Ef­tersom vi driver Vas­sa Eg­gen till­sam­mans så har vi pra­tat om vad vi ska gö­ra med den här lo­ka­len som fun­kat som natt­klubb in­nan. Vi kom fram till att vi vil­le öpp­na ett stäl­le med in­ter­na­tio­nell käns­la, be­rät­tar Niklas Odin.

En del i den am­bi­tio­nen är att kro­gen ut­ö­ver van­li­ga lunch- och mid­dags­ti­der kom­mer ha nattöp­pet tre da­gar i vec­kan.

– Man ska kun­na kä­ka mid­dag vid mid­natt ef­ter till ex­em­pel te­a­ter­be­sö­ket och bli ser­ve­rad vid bor­det, sä­ger Kristo­fer Sand­ström.

FOTO: TA­KO

NYA TAG. Kristo­fer Sand­ström, Niklas Odin och Christian Ols­son driver Vas­sa Eg­gen. Nu öpp­nar de en ny asi­a­tisk re­stau­rang – vägg i vägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.