Fritz rock­hör­na fyl­ler 20 – här är någ­ra av dess mil­stol­par

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Vo­lym som får nä­san att fladd­ra och skan­dal­stjär­nor som lö­per amok. Klub­bin­sti­tu­tio­nen Fritz’s cor­ner fyl­ler 20 år av rock. Här är någ­ra av de mest min­nesvär­da kväl­lar­na.

Vi bad ve­te­ra­nen Jo­han Nordqvist lis­ta någ­ra min­nesvär­da ögon­blick.

1. PE­TE DOHERTY GÄS­TAR BLACK LIPS, 2006 Vi ha­de en fes­ti­val med bland and­ra Black Lips på De­ba­ser Slus­sen, när en snub­be kom in och frå­ga­de om in­te ban­det han är ma­na­ger för kun­de få spe­la ef­tersom de mis­sat fly­get och var fast. Han sa att det var Ba­bys­ham­bles och att de kun­de

spe­la för en back öl. De spe­la­de ett par lå­tar och sen fort­sat­te Pe­te Doherty med att gäs­ta Black Lips. Vi drog i nöd­brom­sen när han bör­ja­de hug­ga med mick­sta­ti­vet mot lam­por­na och ram­la­de och bör­ja­de blö­da. Det slu­ta­de med tumult när vi slä­pa­de ho­nom av scen, vil­ket för­e­vi­ga­des av al­la fo­to­gra­fer på plats. Ex­pres­sen skrev ’Pe­te Doherty löp­te amok på rock­klubb”’

2. SLEEP, 2012 Det var så hög vo­lym på Strand att öro­nen fladd­ra­de. An­tik­li­max när Al Cis­ne­ros lac­ka­de på att han in­te hör­de sig själv i ”Dra­go­naut”, gav ljud­tek­ni­ker­na en re­dig ut­skäll­ning och de bör­ja­de om med lå­ten. 3. LIGHT­NING BOLT, 2008 Ka­osar­tad golv­spel­ning på De­ba­ser Slus­sen. Jag ha­de svårt att stå kvar och tit­ta då ar­ran­görs­ner­ver­na pa­ja­de när folk blev knuf­fa­de mot trum­mor­na. Det lös­te sig, publi­ken längst fram hjälp­te till att hål­la de stö­ki­gas­te på av­stånd. 4. BEACH HOUSE, 2010 De­ras sing­el ”Nor­way” fick dem att ex­plo­de­ra någ­ra må­na­der ef­ter att spel­ning­en spi­kats. De kun­de ha spe­lat för 2 000 pers men det var ba­ra 500 lyck­li­ga som fick plats på De­ba­ser Slus­sen.

5. ICARUS LI­NE, 2008 De­ras sång­a­re sa att han skul­le be­gå själv­mord om vi in­te upp­gra­de­ra­de hans ’ca­bin room’ på Scan­dic Mal­men. Vil­ket vi då gjor­de.

FOTO: ANDRE­AS WÅHLSTRÖM

KA­OS I KUBIK. Ame­ri­kans­ka Light­ning Bolt li­ra­de på gol­vet 2008 och trum­mor­na höll på att stry­ka med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.