Äld­re = broms­kloss i bo­stads­kön

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ma­ria Rosén och Se­basti­an La­gu­nas, jag­vill­ha­bo­stad.nu Stockholm

Ge­ne­ra­tions­till­hö­rig­het har bli­vit det mest av­gö­ran­de för att få en hy­res­rätt. Det är bra att för­med­la hy­res­rät­ter till den som har le­tat bo­stad längst. Men det är in­te bra att vis­sa kan paxa sin köplats ut­i­fall be­ho­vet skul­le dy­ka upp i fram­ti­den, trots att de re­dan har ett bo­en­de de är nöj­da med. Un­der ti­den får and­ra de­spe­rat stå och stam­pa.

Vi vill se en bo­stads­kö där vän­te­ti­den ba­se­ras på just vän­te­tid. I prin­cip ing­en som har stått i kö se­dan 80- el­ler 90-ta­let be­hö­ver sin köplats. Den som har stått i kö så länge har re­dan haft chan­sen att få en hy­res­rätt i prin­cip var de vill. Om de fort­sät­ter vän­ta be­ror det in­te på att de har ett egent­ligt be­hov, ut­an på att de vill by­ta ett fullt fun­ge­ran­de bo­en­de mot någon­ting bätt­re. Det är in­te rim­ligt att de ska ha för­tur fram­för al­la unga, in­flyt­ta­de el­ler nyskil­da som nu flyt­tar om­kring mel­lan svin­dy­ra andra­hands­bo­en­den i fle­ra år i brist på an­stän­di­ga al­ter­na­tiv.

Vi fö­re­slår där­för att Bostads­för­med­ling­en gör en en­kel re­gel­änd­ring för en rätt­vi­sa­re hy­res­mark­nad: Låt al­la som står i kö ange vil­ken slags bo­stad de sö­ker, ut­i­från max­hy­ra, boy­ta och lik­nan­de. Till­de­la se­dan mot­sva­ran­de lä­gen­het så snart de står först i kön. Den som tac­kar nej till lä­gen­he­ten som er­bjuds får sin kö­tid noll­ställd.

På så sätt skul­le ing­en kun­na stäl­la sig i kön ba­ra som en för­säk­ring in­för fram­ti­den. De som blev er­bjud­na en bo­stad skul­le bli de som har le­tat längst.

De som nu ha stått i kö se­dan åt­ti­o­ta­let skul­le själv­klart få be­hål­la sin kö­tid. Men de skul­le bli tvung­na att an­vän­da den el­ler slu­ta stå i vägen för and­ra

ÄND­RING. Det är dags att änd­ra reg­ler­na för bo­stads­kön om unga nå­gon­sin ska ha en chans, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.