Be­slut om Stu­re­plan… skjuts upp

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Än­nu en gång har po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den valt att skju­ta på be­slu­tet om Stu­re­plans fram­tid. För­sla­get om att bord­läg­ga ären­det kom från ma­jo­ri­te­ten be­stå­en­de av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et, par­ti­er som sinse­mel­lan ti­di­ga­re haft oli­ka åsik­ter kring pla­ner­na. Me­dan Mil­jö­par­ti­et sagt blankt nej så har stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) va­rit den som va­rit mest po­si­tiv.

– Det finns en hel del fi­na vär­den i för­sla­get: det blir en bätt­re kopp­ling till tun­nel­ba­nan och fler lä­gen­he­ter. Det som ta­lar mot är väl fram­för allt riv­ning­en av 1980-tals­hu­set mot Hum­le­gårds­ga­tan, sa han till Ös­ter­malmsnytt ti­di­ga­re i vec­kan.

L och C ha­de till­sam­mans med M, pre­cis som för­ra gång­en, ett eget för­slag där man vill att ären­det ska åter­re­mit­te­ras.

– Vi god­kän­ner in­te de om­fat­tan­de riv­ning­ar­na av Bångs­ka pa­lat­sets och Freys Hyr­verks flyg­lar. Nö­jes­li­vet och re­stau­rang­er­nas fram­tid mås­te sä­ker­stäl­las. Riv­ning­en av sto­ra de­lar av re­stau­rang Stu­re­hof och dess kök ska in­te ge­nom­fö­ras. He­la gal­le­ri­an på det fö­re­slag­na plan -1 mås­te ut­gå, sä­ger Björn Ljung (L).

En­bart KD är för

Krist­de­mo­kra­ter­na är det en­da op­po­si­tions­par­ti som är för för­sla­get.

– Vi vill gå vi­da­re med pla­nen. Vi tyc­ker att för­sla­get har väl­digt många för­tjäns­ter. Bland an­nat 100 nya hy­res­rät­ter, en tun­nel­ba­ne­upp­gång in i kvar­te­ret, bätt­re ori­en­ter­bar­het i kvar­te­ret, ett fram­lyf­tan­de av Freys hy­res­verk i det of­fent­li­ga rum­met, upp­rust­ning av fle­ra gam­la fa­sa­der, ett åter­stäl­lan­de av Mar­mor­hal­lar­na, fler och bätt­re ar­bets­plat­ser, en fi­na­re gal­le­ria samt riv­ning av två fu­la fa­sa­der som in­te till­för stads­rum­met någ­ra mer­vär­den, sä­ger Erik Slott­ner (KD).

Be­slu­tet om Stu­re­plans fram­tid skjuts upp – igen. Det står klart se­dan po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den bord­la­de pla­ner­na i tors­dags ef­ter­mid­dag. En­ligt S be­ror det fram­för allt på den fö­re­slag­na riv­ning­en av 1980-tals­hu­set.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

RI­VAS. 1980-tals­hu­set på Hum­le­gårds­ga­tan som ska ri­vas en­ligt lig­gan­de för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.