Hus på Drott­ning­ga­tan kan byg­gas om

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Olov Lindgren AB vill ut­veck­la fas­tig­he­ten på Drott­ning­ga­tan 97 där bo­la­get har sitt hu­vud­kon­tor, skri­ver tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den.

– Vi vill bi­dra till ett bätt­re ga­tu­rum vid vår fas­tig­het. Med Ci­ty­ba­nans till­komst ökar flö­det längs ga­tan, sä­ger Sven Ren­ström, vd på Olov Lindgren AB till tid­ning­en.

Bo­la­get vill byg­ga ut fa­sad­hör­net för att ma­ni­fe­ste­ra plat­sen med en run­dat glas­hörn. Man vill även öpp­na upp lo­ka­ler i ga­tu­plan och ska­pa möj­lig­he­ter för bu­ti­ker och re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.