Cen­tern väg­rar ge sig – tar ny strid för träskra­pan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

Cen­ter­par­ti­ets för­slag om en 130 me­ter hög skyskra­pa i trä fick nej av den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten. Men par­ti­et väg­rar ge upp. Christi­na Lin­der­holm (C) tyc­ker att sta­den är ”ängs­lig”.

En­ligt Christi­na Lin­der­holm, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et i stads­bygg­nads­nämn­den, som är en av mo­tio­nä­rer­na bakom för­sla­get, är sta­dens nej märk­ligt då man an­nars stäl­ler sig po­si­tiv till trä­bygg­na­tio­ner.

– Sta­den har ett ängs­ligt för­hål­lan­de till nytän­kan­de. Nu lä­ser jag att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na pre­sen­te­rar en plan där man ska byg­ga ett an­tal

Blått är den högs­ta

Kort­fat­tat in­ne­bär blå­klas­si­fi­ce­ring trä­bygg­na­der från och med 2018 ef­tersom det är så mil­jös­mart och ef­fek­tivt. Sam­ti­digt så­gar stads­bygg­nads­bor­gar­råd Ro­ger Mo­gert (S) ett be­fint­ligt för­slag ut­an en blink­ning, sä­ger hon och syf­tar på ett press­med­de­lan­de som gick ut 17 oktober där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na pre­sen­te­rar en plan för att minst 300 lä­gen­he­ter i trä­hus ska mar­kan­vi­sas un­der 2018.

Ne­jet från sta­den får dock in­te par­ti­et att för­lo­ra hop­pet om den höga bygg­nad de valt att kal­la Trä­top­pen.

– Vi (Cen­ter­par­ti­et, reds. anm.) är drop­pen som ur­hol­kar ste­nen när det kom­mer till så­dant här, sä­ger hon.

Byg­ger ni Trä­top­pen om ni vin­ner va­let?

– Jag har gott hopp om det här men kan in­te lo­va att vi fix­ar det, det hand­lar om ett fort­satt po­li­tiskt ar­be­te i så fall.

Att Trä­top­pen fö­reslås byg­gas på par­ke­rings­hu­set Par­ka­den på Re­ge­rings­ga­tan, som är ett blå­klas­sat hus på grund av sitt kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de, stop­par in­te Cen­ter­par­ti­et.

– Det är ett fullt ge­nom­för­bart pro­jekt och man kan gö­ra det sam­ti­digt som man be­hål­ler det­ta, en­ligt Mo­gert, fan­tas­tis­ka par­ke­rings­hus som en re­lik över den tid som var, sä­ger Christi­na Lin­der­holm.

klas­sen och om­fat­tar be­byg­gel­se av syn­ner­li­gen högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de.

att inga in­grepp i bygg­na­den får gö­ras som ur kul­tur­hi­sto­risk syn­vin­kel är ovar­sam­ma, ne­ga­ti­va för stads­bil­den el­ler som för­vans­kar kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.