Zla­tan öpp­nar stans störs­ta pa­del­cen­ter

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Om allt går i lås öpp­nar Stock­holms störs­ta pa­del­cen­ter i Års­ta in­nan års­skif­tet. Zla­tan Ibra­hi­mo­vic har ett fing­er med i spe­let.

Det är fö­re­ta­get Pa­del Zen­ter Års­ta AB som pla­ne­rar att öpp­na Stock­holms hit­tills störs­ta an­lägg­ning för rac­ketspor­ten pa­del. Det­ta ska ske i en lo­kal vid Årsta­fäl­tet, s om man f ått t i l l f äl l i gt bygg­lov på att gö­ra om.

En­ligt bygg­lov­san­sö­kan är det en la­ger­lo­kal på Gross­hand­larvä­gen som byggs om till pa­del­ten­nis-an­lägg­ning.

– Det är på gång i all­ra högs­ta grad. Det har va­rit li­te trass­ligt med bygg­lov­sä­ren­det men allt är ut­rett och nu pla­ne­rar vi öpp­na Stock­holms störs­ta pa­del-an­lägg­ning, sä­ger Mi­kael Ebe, råd­gi­va­re till bo­la­get Pa­del Zen­ter Års­ta.

Valt att sta­va med Z

Att man valt att sta­va Zen­ter med Z har gjort att det spe­ku­le­rats i att en viss Zla­tan Ibra­hi­mo­vic är in­blan­dad i sats­ning­en. Fot­bolls­spe­la­ren har fle­ra gång­er ti­di­ga­re setts spe­la pa­del i Brom­ma och sporten har bli­vit myc­ket po­pu­lär att in­ve­ste­ra i. Bland an­nat har fö­re det­ta ten­nisproff­set Jo­nas Björk­man och ar­tis­ten Måns Zel­mer­löw ett pa­del­cen­ter i Fri­ham­nen se­dan någ­ra år till­ba­ka.

Att Zla­tan har sik­tat in sig på pa­del­bran­schen be­rät­ta­de Fas­tig­hets­värl­den ti­di­ga­re i vec­kan, men det är ing­et som råd­gi­va­ren Mi­kael Ebe vill kom­men­te­ra.

– Ha­ha, det där får jag in­te sä­ga någon­ting om. Du får pra­ta di­rekt med bo­la­get, jag sä­ger ingen­ting om det ryk­tet, sä­ger Mi­kael Ebe.

Tho­mas Sand­ström, vd på Pa­del Zen­ter Års­ta, vill in­te hel­ler ut­ta­la sig. Va­re sig om stor­le­ken på pa­de­lan­lägg­ning­en, var­för Zen­ter sta­vas med Z, om Zla­tan är in­blan­dad el­ler om an­lägg­ning­en kan öpp­na.

Zla­tan be­kräf­tar

Men på tis­da­gen be­kräf­ta­de Zla­tan själv på sitt Instagram­kon­to att han i högs­ta grad är del­ak­tig i det nya pa­del­cent­ret. Un­der fö­re­ta­get lo­go­typ kom­men­te­rar han att han ”snart bör­jar sin nya kar­riär”.

BLIVANDE PADELKUNG. Fot­bolls­spe­la­ren Zla­tan Ibra­hi­mo­vic be­kräf­ta­de i tis­dags att han är med och öpp­nar ett pa­del­cen­ter i Års­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.