Mis­sen – folk hit­tar in­te pen­deln

Vi i Vasastan - - Stockholm - Eli­nor Kar­lin

I vec­kan var det tre må­na­der se­dan nya pen­del­tågs­sta­tio­nen på Cen­tra­len öpp­na­des. Än­då hit­tar in­te re­se­nä­rer­na dit. Ett stort pro­blem en­ligt MTR som kör pen­del­tå­gen.

Det var me­ning­en att den nya sta­tio­nen skul­le mins­ka res­ti­der med mer ef­fek­ti­va by­ten. Men för vis­sa blev re­sul­ta­tet det mot­sat­ta. Tre må­na­der se­na­re är det fort­fa­ran­de en stor mängd re­se­nä­rer som in­te hit­tar den nya pen­del­tågs­sta­tio­nen Stock­holm Ci­ty.

– Det kom­mer män­ni­skor som be­rät­tar att de har le­tat i en tim­me, sä­ger Da­vid Fuchs, in­for­ma­tör på upp­drag av MTR.

Många frå­gar

Da­vid Fuchs och hans kol­le­ga Ingrid Mag­nus­son står ut­an­för pen­del­tågs­spär­rar­na för att in­for­me­ra, och har gjort det se­dan sta­tio­nen öpp­na­de i som­ras. De bär gu­la väs­tar för att sy­nas. Och de får job­ba hårt: Un­der rus­ning­en kom­mer män­ni­skor kon­stant fram för att frå­ga om vägen. Un­der den stun­den som Vi i Va­sas­tan an­gett står på plats så hand­lar minst hälf­ten av frå­gor­na om hur man tar sig till pen­del­tå­gen – trots att vi står fem me­ter från spär­rar­na.

– Det kom­mer ti­o­tals i tim­men. Och det är in­te ba­ra tu­ris­ter, många stock­hol­ma­re re­ser ore­gel­bun­det, sä­ger Da­vid Fuchs.

Inga skyl­tar

Hamdi Tol­ba bor i Ro­te­bro. Nu är han på väg hem, och åker pen­del­tåg för förs­ta gång­en se­dan nya sta­tio­nen har öpp­nat.

– Var­i­från går pen­deln till Märs­ta? Jag har gått fram och till­ba­ka, fle­ra gång­er. Inga skyl­tar finns det nå­gon stans och det är myc­ket svårt att hit­ta, sä­ger han.

Just skylt­ning­en an­ser många va­ra ett pro­blem. Bå­de Da­vid Fuchs och kol­le­gan Ingrid Mag­nus­son be­rät­tar att det var tyd­li­ga­re skylt­ning­ar i som­ras om att pen­del­tå­gen flyt­tat. Nu har skyl­tar­na ploc­kats bort.

– Men det står in­te ”pen­del­tåg” nå­gon­stans på skyl­tar­na vid spär­rar­na. Man har dess­utom ba­ra skyl­tat för de tre när­mas­te av­gång­ar­na. Om man ska mot Uppsa­la el­ler Nynäs­hamn just nu så har man ing­en aning om vart man ska, sä­ger Ingrid Mag­nus­son.

Hop­pas det blir tyd­li­ga­re

Claes Kei­su är press­in­for­ma­tör på SL. Han be­rät­tar att Tra­fik­ver­ket just nu ge­nom­för ett pro­jekt för att se över skylt­ning­en på om­rå­det.

– Det är trå­kigt att folk går fel, men det kom­mer nog va­ra så ett tag. Vi hop­pas att Tra­fik­ver­ket gör skylt­ning­en tyd­li­ga­re nu, sä­ger Claes Kei­su.

Vi i Va­sas­tan har för­sökt nå Tra­fik­ver­ket och Jern­hu­sen som an­sva­rar för de ak­tu­el­la skylt­ning­ar­na ut­an re­sul­tat.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILSE. Re­se­nä­rer­na hit­tar in­te till nya pen­del­tågs­sta­tio­nen bred­vid Stock­holms cen­tral. Många kla­gar på då­lig skylt­ning.

FO­TO: ELI­NOR KAR­LIN

MÅNGA FRÅGANDE. Da­vid Fuchs och Ingrid Mag­nus­son in­for­me­rar om nya pen­del­tågs­sta­tio­nen. Hamdi Tol­ba från Ro­te­bro har le­tat ett tag ef­ter pen­del­tågs­sta­tio­nen. ”Det är svårt att hit­ta”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.