Mer luft i vag­nar­na – men fär­re sitt­plat­ser

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Var är sitt­plat­ser­na? Stock­hol­mar­nas re­ak­tion på bil­der­na på de nya tun­nel­ba­ne­vag­nar­na var snabb och en­ty­dig: ”Rym­li­ga­re, ja­visst. Men ska re­se­nä­rer­na stå och hål­la sig i varand­ra?”

Tun­nel­ba­ne­vag­nar­na i Stock­holm ska mo­der­ni­se­ras. Nu släpps nya bil­der på vad som pla­ne­ras.

Som vi ti­di­ga­re skri­vit be­hö­ver de 271 styc­ken så kall­la­de C20-tå­gen som i dag tra­fi­ke­rar tun­nel­ba­nan frä­schas upp.

Bätt­re pri­oplat­ser

Det som pla­ne­ras är att ska­pa föl­jan­de för­bätt­ring­ar:

Rym­li­ga­re och lät­ta­re att åka med barn­vagn el­ler rull­stol.

Bätt­re mar­ke­ra­de ”pri­oplat­ser”, det vill sä­ga sitt­plat­ser som är för äld­re, gra­vi­da el- ler and­ra som be­hö­ver sit­ta.

För­bätt­rad tra­fi­kin­for­ma­tion in­ne i vag­nen.

Fler ka­me­ror in­stal­le­ras för att öka trygg­he­ten.

Ut­ö­ver det­ta görs fler åt­gär­der som till ex­em­pel ny in­red­ning i fö­rar­hyt­ten, byte av mo­tor­kab­lar och plats­byte av vag­nar­nas bog­gi (den del av vag­nen där hjul och hju­lax­lar finns) för att jäm­na ut sli­ta­get.

Som gjort för snus­ki­sar när det är myc­ket folk. Min vä­nin­na som bor i To­kyo sä­ger att det är myc­ket van­ligt att det taf­sas.

Kom­men­ta­rer från vår Fa­ce­book­si­da

Yt­ter­li­ga­re ett skäl för folk med käpp, rol­la­tor att und vi­ka tun­nel­ba­nan.

Som gjort för snus­ki­sar när det är myc­ket folk min vä­nin­na som bor i To­kyo sä­ger att det är myc­ket van­ligt att det taf­sas.

Det­ta lär ju be­ty­da att det blir svårt att få sitt­plats även i låg­tra­fik. Al­ter­na­ti­vet för många lär bli att ta bi­len i stäl­let. Spe­ci­ellt om en åker med barn.

LUFTIGARE. Så här kan de nya, mo­der­ni­se­ra­de och luftigare vag­nar­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.