Va­sastads­bor väl­kom­nar ny plask­damm i par­ken

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

För cir­ka 15 år se­dan togs Vasa­par­kens plask­damm bort. Nu kan det byg­gas en ny. Fle­ra Va­sastads­bor tar emot be­ske­det med gläd­je.

Som Vi i Va­sas­tan skrev för­ra vec­kan pla­ne­ras en plask­damm nå­gon­stans i Vasa­par­ken. Nu ska stads­dels­för­valt­ning­en le­ta ef­ter en lämp­lig plats. Fle­ra lä­sa­re har hört av sig och på­pe­kat att det så sent som i bör­jan av 2000-ta­let fanns en damm i par­ken, i slutt­ning­en mitte­mot SvenHar­rys.

Och det stäm­mer för­stås. Dam­men togs bort i sam­band med upp­rust­ning­en av Vasa­par­ken som gjor­des mel­lan 2004 och 2006. An­led­ning­en? En­ligt för­valt­ning­en ha­de den då länge va­rit ur drift och var i då­ligt skick. Först var tan­ken att den skul­le om­for­mas till en mer lätt­skött spe­gel­damm med in­slag av vat­ten­väx­ter men det blev ald­rig av.

Men nu, cir­ka fem­ton år se­na­re, kan det allt­så va­ra dags.

Så, hur sug­na är Va­sastads­bor­na på en ny plask- damm? När Vi i Va­sas­tan frå­ga­de runt i Vasa­par­ken var det ba­ra tum­men upp.

– Kans­ke in­te just i dag när det är mi­nus­gra­der, men på som­ma­ren när det är varmt så att barn och vux­na kan sval­ka sig, sä­ger Jo­nas Ang­er.

– Jag tyc­ker att det lå­ter här­ligt, det vo­re jät­te­fint om bar­nen kun­de få plas­ka runt li­te, sä­ger Flo­ra Wi­ström.

Stads­dels­för­valt­ning­en ska även un­der­sö­ka möj­lig­he­ten till än­nu mer vat­ten­lek i Va­sas­tan.

GAMLA PLASKDAMMEN. För cir­ka tju­go år se­dan togs Vasa­par­kens plask­damm bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.