Nu ska fu­la sta­ke­tet bort från Oden­plans soltrap­pa

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Ef­ter två som­rar med den till­fäl­li­ga lös­ning­en så åker sta­ke­tet vid soltrap­pan bort från Oden­plans sta­tions­hus. Nu byg­ger SL en per­ma­nent lös­ning som ska säk­ra sol­dyr­kar­nas sä­ker­het.

När soltrap­pan stod klar 2016 så fick den först hål­las stängd på grund av att den be­döm­des va­ra en sä­ker­hets­risk.

– Vi tit­tar på trap­pan ur ett sä­ker­hets­per­spek­tiv ef­tersom vi är oro­li­ga att folk ska klätt­ra upp på ta­ket av bygg­na­den, sa Ron­nie Jo­hans­son på SL:s press­tjänst, till Stock­hol­mDi­rekt då.

Lös­ning­en blev till slut ett till­fäl­ligt sta­ket, som var mer prak­tiskt än vac­kert, som fram tills nu sut­tit up­pe. Un­der mån­da­gen 8 ja­nu­a­ri bör­ja­de ar­be­tet med att mon­te­ra ned sta­ke­tet.

Per­ma­nent lös­ning

Där­ef­ter bör­jar ar­be­tet med den nya per­ma­nen­ta lös­ning­en, en höj­ning av fa­sa­den från 1,3 me­ter till 1,7. På så vis ska det bli nästin­till omöj­ligt att ta sig upp på ta­ket. No­tan för det­ta blir runt fem mil­jo­ner.

– För­hopp­ning­en är att det ska va­ra klart till april då soltrap­pan ska öpp­na, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­in­for­ma­tör på SL.

SL har an­sökt om bygg­lov för höj­ning­en, men har än­nu in­te fått grönt ljus. Un­der bygg­ti­den kom­mer två ut­gång­ar på sta­tion Oden­plans söd­ra del att va­ra stäng­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.