Ös­ter­malm top­par lis­tan över stans dy­ras­te ga­tor

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

En ny un­der­sök­ning vi­sar vil­ka ga­tor där de dy­ras­te bo­stads­för­sälj­ning­ar­na ge­nom­för­des un­der 2017. In­te helt ovän­tat är det Stock­holm som läg­ger be­slag på topp­lis­tan över lan­dets dy­ras­te lä­gen­hets­ga­tor.

Och även på vil­la­si­dan är det Stock­holms­a­dres­ser på lis­tan. Det är fö­re­ta­get Boo­li som gått ige­nom samt­li­ga bo­stads­an­non­ser och lag­far­ter som pub­li­ce­rats un­der 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

De här ga­tor­na ha­de de dy­ras­te för­sälj­ning­ar­na på lä­gen­he­ter och vil­lor för­ra året.

2017 för att få fram de dy­ras­te ga­tor­na. Ös­ter­malm tar SAMT­LI­GA plat­ser på topp tio-lis­tan.

– Att Ös­ter­malm kni­per förstap­lat­sen när det gäl­ler lä­gen­he­ter är ing­en stör­re över­rask­ning. Att där­e­mot al­la de dy­ras­te ga­tor­na lig­ger på Ös­ter­malm är upp­se­en­de­väc­kan­de. Stads­de­len har många äld­re fas­tig­he­ter, lå­ga av­gif­ter och kans­ke en och an­nan kän­dis till gran­ne, sä­ger Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på Boo­li, i ett press­med­de­lan­de.

Li­din­gö hett På vil­la­si­dan stic­ker Li­din­gö ut. 4 av de 10 högs­ta adres­ser­na på lis­tan åter­finns på ön.

– Bra lä­ge i för­hål­lan­de till ci­ty och när­het till vat­ten är det som på­ver­kar pris­bil­den, men man ska hel­ler in­te un­derskat­ta sta­tus­fak­torn, att bo i nå­got av de om­rå­den som top­par lis­tan är en sta­tus­mar­kör, sä­ger Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB, i ett press­med­de­lan­de.

En­dast ga­tor där minst tre bo­stä­der har sålts un­der året är med på topp­lis­tan.

FOTO: MOSTPHOTOS

Strand­vä­gen, Ös­ter­malm 23,5 mkr. Torstens­sons­ga­tan, Ös­ter­malm 19,5 mkr. Ru­ne­bergs­ga­tan, Ös­ter­malm 15,4 mkr. Eng­el­brekts­ga­tan, Ös­ter­malm 14,8 mkr. Stu­re­ga­tan, Ös­ter­malm 13,3 mkr. Or­denstrap­pan, Ös­ter­malm 13,2 mkr. Dan­de­rydsga­tan, Ös­ter­malm 11,8 mkr....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.