Åt­ta­å­ri­ga Kim­ber­ly är vår nya mu­si­kal­stjär­na

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Från ”Pe­ter Pan” till ”Sound of mu­sic”. Åt­ta­å­ri­ga Kim­ber­ly Ryd­berg är i vår med i sin and­ra sto­ra mu­si­kalupp­sätt­ning.

Kim­ber­ly Ryd­berg be­fin­ner sig just nu på en sex vec­kor lång hel­tids­re­pe­ti­tion, tre vec­kor i Fal­ken­berg och tre i Stock­holm, in­för vå­rens upp­sätt­ning av ”Sound of mu­sic” på In­ti­man.

Hon har ny­li­gen av­slu­tat hös­tens och vin­terns ”Pe­ter Pan”-fö­re­ställ­ning­ar. Fa­mil­jen har en nä­ra vän som var med i en mu­si­kal i Mal­mö, nå­got som in­spi­re­ra­de Kim­ber­ly Ryd­berg att gå på au­di­tion och sö­ka en roll i ”Pe­ter Pan”.

– Det var pir­rigt men än­då ro­ligt att stå på scen. Jag trod­de att jag var för li­ten för att få rol­len men så fick jag den, sä­ger Kim­ber­ly Ryd­berg som går i Ös­ter­malms­sko­lan.

Im­po­ne­ra­de lä­ra­re

När hon först skul­le re­pe­te­ra in­för ”Pe­ter Pan” för­ra året kun­de hon in­te lä­sa. När Kim­ber­ly kom till­ba­ka till sko­lan im­po­ne­ra­de hon på lä­rar­na.

– De sa att jag kan lä­sa jät­te­bra, fly­tan­de, sä­ger Kim­ber­ly Ryd­berg, som be­rät­tar om sin me­tod att kom­ma ihåg re­pli­ker.

– Jag lä­ser på kväl­len, på mor­go­nen och jag tän­ker när jag so­ver. Jag är rädd att glöm­ma bort nå­got på sce­nen men jag gör in­te det.

Re­gis­sö­ren Kål­le Gunwnars­son be­skri­ver hon som ”snäll, ro­lig och hård ibland”.

– Han bru­kar sä­ga att ing­en får va­ra tas­kig, då åker man ut med hu­vu­det fö­re.

Kim­ber­ly vill job­ba som mu­si­kalar­tist även i fram­ti­den.

– Det är så ro­ligt. Det blir som en ex­tra fa­milj, och jag har träf­fat många nya kom- pi­sar. Jag tyc­ker man lär sig mer än i sko­lan.

Nu tar hon sig allt­så an ”Sound of mu­sic”.

– Den är li­te lug­na­re än Pe­ter Pan. Jag ser fram emot när vi ska sjunga en god­natt­sång.

Sit­ter säl­lan still

Kim­ber­ly vi­sar upp fle­ra dans­num­mer när Ös­ter­malmsnytt är på be­sök och sit­ter en­ligt upp­gift från hen­nes mam­ma säl­lan still.

– När mam­ma sä­ger åt mig att det får räc­ka så går jag in på mitt rum och dan­sar i stäl­let, sä­ger Kim­ber­ly.

Pre­miä­ren av ”Sound of mu­sic” på In­ti­man är den 9 feb­ru­a­ri och fö­re­ställ­ning­en spe­las till den 29 april.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SUPERSTAR. Kim­ber­ly, 8, ska va­ra med i mu­si­ka­len ”Sound of mu­sic” som spe­las på In­ti­man i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.