Tel­lus hyl­lar Miy­a­za­ki – vi­sar tre fa­vo­ri­ter på en dag

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Bion Tel­lus kör hel­dag med Hay­ao Miy­a­za­ki, den ja­pans­ke ani­me­mäs­ta­ren. Vi bad Ja­pan­ex­per­ten och jour­na­lis­ten Erik Au­gus­tin Palm be­tyg­sät­ta någ­ra fil­mer, och för­kla­ra var­för al­la är to­ki­ga i To­to­ro. Han är en na­tio­na­li­kon med när­mast kej­ser­lig sta­tus.

– Det är svårt att nog un­der­stry­ka Miy­a­za­kis enor­ma be­ty­del­se. Dis­ney, ”Simp­sons” och Pix­ar är kraf­tigt in­flu­e­ra­de av ho­nom. Ut­ö­ver det hand­teck­na­de hant­ver­ket med ka­rak­tä­ris­tisk es­te­tik, är det hans te­man som gjort ho­nom till en för­grunds­ge­stalt. Fil­mer­na är dju­pa, men enk­la och lust­fyll­da att ta till sig. Ta den bar­nan­pas­sa­de ”Min gran­ne To­to­ro”, en my­sig be­rät­tel­se fast den egent­li­gen hand­lar om dö­den, sä­ger Erik Au­gus­tin Palm. Var­för är han så po­pu­lär här? – Miy­a­za­kis förs­ta ut­lands­re­sa 1971 var till Sve­ri­ge, med syf­tet att gö­ra en ja­pansk Pip­pi Långstrump. Astrid Lind­gren sa nej, men Miy­a­za­kis in­tryck av Vis­by och Stock­holm är glas­kla­ra i ”Ki­kis ex­press­bud” där ti­tel­ka­rak­tä­ren dess­utom på­min­ner om Pip­pi. Det är dock tvek­samt om det­ta Sve­ri­ge­vur­man­de hos Miy­a­za­ki har på­ver­kat hans po­pu­la­ri­tet hos svens­kar. Det tror jag har att gö­ra med det hu­ma­nis­tis­ka bud­ska­pet. Hur stor är han i Ja­pan? – Han är en na­tio­na­li­kon med när­mast kej­ser­lig sta­tus. 2013 be­va­ka­de jag Miy­a­za­kis press­kon­fe­rens in­för hans ut­lo­va­de, men se­dan av­brut­na pen­sion. Jag har ald­rig sett ett så stort event för en re­gis­sör, och då går jag of­ta på sånt i Hol­ly­wood. Be­skriv fil­mer­na? – De är gräns­löst fan­ta­si­ful­la

och lek­ful­la. Och de är fi­lo­so­fis­ka i det att ka­rak­tä­rer och värl­dar näs­tan all­tid ut­gör re­flek­tio­ner över mo­ra­lis­ka och ex­i­sten­ti­el­la frå­gor. Onds­ka och god­het är kom­plexa kraf­ter. Rö­da trå­dar är pa­ci­fism, män­ni­skan och na­tu­ren, och em­pa­ti. Miy­a­za­ki är en fe­mi­nis­tisk re­gis­sör, ef­tersom de fles­ta av hans hjäl­tar är unga tje­jer, vil­ket i pat­ri­ar­ka­la Ja­pan är no­ter­bart. Ro­man­tik har of­tast en se­kun­där plats, vil­ket skil­jer sig enormt från Dis­ney. Miy­a­za­ki vär­de­rar vän­skap hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.