Brist på skydds­rum i Stock­holm

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Skydds­rum­men ska ge stock­hol­mar­na fy­siskt skydd vid en krigs­si­tu­a­tion. Men i nu­lä­get finns det in­te plats åt al­la.

An­tal med­bor­ga­re i Stock­holms län är 2 277 856 en­ligt SCB:s se­nas­te be­folk­nings­sta­tistik. Sam­ti­digt finns det ba­ra ut­rym­me för 1 690 000 per­so­ner i lä­nets skydds­rum.

Hen­rik Lars­son, en­hets­chef på MSB (Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap), för­kla­rar var­för si­tu­a­tio­nen ser ut som den gör.

– Det har in­te gjorts en ny hot- och risk­be­döm­ning­en se­dan 1990-ta­let och det har in­te hel­ler byggts någ­ra nya skydds­rum se­dan 2002. Ett om­rå­de som Ham­mar­by Sjöstad fanns till ex­em­pel in­te ens då, sä­ger han och tilläg­ger att en del stock­hol­ma­re dess­utom skul­le läm­na sta­den il­la kvickt vid ett krigs­lä­ge.

– Om jag har en som­mar­stu­ga på lan­det med vedel­dad spis är det ett bätt­re al­ter­na­tiv än att sit­ta i ett hög­hus ut­an vär­me.

And­ra mål i dag

Men in­ne­bär det att den som var­ken har som­mar­stu­ga el­ler ett skydds­rum i när­he­ten be­hö­ver oroa sig? In­te alls en­ligt Hen­rik Lars­son.

– När skydds­rum­men bygg­des såg man fram­för sig hur bomb­flyg flög in och träf­fa­de van­lig be­byg­gel­se. I dag har man en an­nan pre­ci­sion när det gäl­ler att träf­fa till­tänk­ta mål så istäl­let kans­ke man väl­jer att en­bart eva­ku­e­ra de som bor i när­he­ten av till ex­em­pel en flyg­bas.

Det är först på se­na­re år som MSB åter­i­gen bör­jat se över be­stån­det av skydds­rum. Någ­ra nya är in­te pla­ne­ra­de men där­e­mot ge­nom­förs tek­nis­ka kon­trol­ler för att sä­ker­stäl­la att de fort- fa­ran­de är läm­pa­de som skydds­rum.

– Ti­di­ga­re fanns ing­et mi­li­tärt hot mot Sve­ri­ge men nu är bil­den en helt an­nan. Ef­ter Ukrai­na-kri­get bör­ja­de ge­me­ne man kän­na en an­nan osä­ker­het, sä­ger Hen­rik Lars­son.

Hit­ta skydds­rum­met

Vill du va­ta var ditt när­mas­te skydds­rum finns?

På MSB:s hem­si­da un­der fli­ken ”In­sats och be­red­skap” kan du klic­ka dig vi­da­re till ”Han­te­ra olyc­kor och kri­ser” och se­dan till ”Hit­ta ditt när­mas­te skydds­rum” för att hit­ta till skydds­rums­kar­tan.

SKÄRMDUMP FRÅN MSB.SE

SKYDDSKOLL. Här finns dett skydds­rum i Va­sas­tan. Se he­la kar­tan och hit­ta ditt när­mas­te skydds­rum på MSB:s webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.