Trots mil­jö­mål – bilå­kan­det ökar

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan - Mi­chael Toll

Må­let är att bi­lan­vän­dan­det i Stock­holm ska mins­ka, men nya siffror pe­kar på att bilå­kan­det istäl­let ökar. Om två år har det ökat med 20 pro­cent. Och en­ligt fors­ka­re är det svårt att vän­da tren­den.

År 2020 är tan­ken att Stock­holms bilå­kan­de ska ha mins­kat, jäm­fört med hur det såg ut 2012. Det ser ut att stan­na vid en tan­ke.

För nya pro­gno­ser från tra­fik­kon­to­ret som pre­sen­te­ras se­na­re i vec­kan vi­sar istäl­let på en ök­ning med he­la 20 pro­cent, i re­la­tion till tra­fik­si­tu­a­tio­nen 2012.

– Det är in­te alls bra. Jag är för­vå­nad över att ök­ning­en är så här stor. Det är up­pen­bart att de åt­gär­der vi ar­be­tat för in­te ger de ef­fek­ter vi ha­de hop­pats på, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Helldén har be­skyllts för att va­ra bil­fi­ent­lig då han dri­vit på för mil­jö­zo­ner och die­sel­för­bud i de­lar av Stock­holm, sam­ti­digt som bo­en­de­par­ke­ring­en har ökat och träng­selskat­ten ska gå upp. Men då åt­gär­der­na in­te ger till­räck­lig ef­fekt är det än­nu tuf­fa­re tag mot bi­lis­ter­na som vän­tar.

– Det är up­pen­bart att nå­got mås­te gö­ras. Det går in­te att ha kvar lå­ga ben­sin­pri­ser och byg­ga nya vägar och se­dan hop­pas på att ut­släp­pen ska mins­ka sam­ti­digt som be­folk­ning­en ökar. Det på tok för myc­ket trafik i Stock­holm, det mås­te vi få bort, sä­ger han.

Det ökan­de bilå­kan­det gör att Stock­holm får svårt att nå de mer lång­sik­ti­ga må­len ock­så.

Fos­sil­fritt 2040

År 2030 är tan­ken att bilå­kan­det ska mins­ka med cir­ka 30 pro­cent i re­la­tion till år 2012, och år 2040 ska Stock­holm va­ra fos­sil­bräns­le­fritt.

– De här må­len är ab­so­lut i fa­ra om vi in­te änd­rar kurs nu. Vi kan in­te byg­ga mer vägar och lå­ta bi­len ta allt mer plats. Det mås­te va­ra slut med det nu, sä­ger Da­ni­el Helldén.

– Som an­svars­ta­gan­de stad är det här oer­hört pro­ble­ma­tisk. Jag är oro­ad, det är ett enormt åta­gan­de vi har fram­för oss.

Hur ska Stock­holm kla­ra si­na mål?

– Vi mås­te gö­ra det än­nu mer at­trak­tivt och ef­fek­tivt att cyk­la, gå och åka kol­lek­tivt. Jag hop­pas till ex­em­pel myc­ket på el­cyklar. Då mås­te in­te va­ra li­ka hur­tig som van­li­ga cy­klis­ter men än­då är det myc­ket mil­jö­vän­ligt. Tun­nel­ba­na­ut­bygg­na­den bor­de ti­di­ga­re­läg­gas och man bör in­fö­ra träng­selskatt-zo­ner även ut­an­för stan, av­slu­tar Da­ni­el Helldén.

En­ligt Ma­ria Bör­jes­son, pro­fes­sor på Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut, VTI, är det svårt för po­li­ti­ker­na i Stads­hu­set att på­ver­ka ut­veck­ling­en.

En­ligt hen­ne är det främst tre fak­to­rer som gör att bilå­kan­det ökar; god eko­no­mi, Stock­holms gle­sa bo­stads­be­stånd samt lå­ga pri­ser på driv­me­del.

Ing­et av det här är nå­got som Stock­holms stad kan sty­ra över.

– Det ser dys­tert ut. Folk vill verk­li­gen åka bil. Man mås­te sna­ra­re sat­sa på att snab­ba på elekt­ri­fi­e­ring av bil­flot­tan.

Nå­got mer som kan gö­ras?

– Det är myc­ket kne­pigt, men det skul­le va­ra bra om man lyc­kas få krans­kom­mu­ner­na att in­te byg­ga sto­ra vil­la­mat­tor och sto­ra köp­cent­rum.

FOTO: MOSTPHOTOS

TRAFIKTRÅNGT. An­tal per­so­ner i Stock­holm som an­vän­der bli blir ba­ra fler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.