Ef­ter fyn­den – nu ska nytt mu­se­um öpp­nas

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Två väl­be­va­ra­de skepp har hit­tats på Ös­ter­sjöns bot­ten. Nå­got som gör att ett helt nytt mu­se­um om Ös­ter­sjöns skat­ter ska öpp­na i Stock­holm.

– Jag vill på­stå att fyn­den vi har gjort är uni­ka i sitt slag.

Det sä­ger dy­ka­ren och ma­rinar­ke­o­lo­gen Jim Hans­son som själv var med un­der ytan när de upp­täck­tes i de­cem­ber. Pro­jek­tet ”Ös­ter­sjöns skat­ter” drivs av Sta­tens maritima mu­se­er och har på­gått i fle­ra år.

I och med de två se­nas­te vrak­fyn­den ska det nu öpp­na ett ma­rinar­ke­o­lo­giskt mu­se­um i an­slut­ning till Va­samu­se­et på Djur­går­den.

– Vi har hit­tat två nya vrak som är otro­ligt väl­be­va­ra­de. Det här vi­sar att skep­pet Va­sa in­te är in­te unikt, vi har fler skepp att be­rät­ta om, sä­ger Nina Eklöf, pro­jekt­le­da­re för det nya mu­se­et.

Ska öpp­na 2020

Ex­akt vad mu­se­et ska he­ta är in­te klart. Men det ska öpp­na 2020 och ska ses som ett kom­ple­ment sna­ra­re än en kon­kur­rent till Va­samu­se­et. Med hjälp av ny teknik som till ex­em­pel 3D och ho­lo­gram kom­mer be­sö­kar­na få upp­le­va vad som döl­jer sig på Ös­ter­sjöns bot­ten.

– Båt­vra­ken be­va­ras bäst om de får lig­ga kvar på ha­vets bot­ten, så tan­ken är in­te att vi ska ta upp he­la skep- pen. Men med hjälp av ny teknik blir det en otro­lig upplevelse än­då, sä­ger Jim Hans­son.

Va­sa­skep­pet en ju­ni­or

De vrak som har hit­tats är dels ”Järn­last­skep­pet”, ett ex­tremt väl­be­va­rat skepp på 30 me­ter från 1500-ta­let.

Och dels ”Kog­gen”, ett Han­sa­skepp från 1100-ta­let som var den far­tygs­typ som do­mi­ne­ra­de han­dels­sjö­far­ten.

Skep­pet Va­sa är från 1600ta­let.

ILLUSTRATION: STA­TENS MARITIMA MU­SE­ER

NYTT. Om två år ska ett nytt mu­se­um öpp­na som ska vi­sa vil­ka skat­ter och hem­lig­he­ter som döl­jer sig på Ös­ter­sjöns bot­ten. Bred­vid Vi­kinga­liv och Va­samu­se­et, i Båt­hall 2 på Djur­går­den, ska mu­se­et lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.