Mo­dern dans ÄR tön­tig

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - SOPHIE STIGFUR Pra­ta med mig! Re­por­ter sophie.stigfur @di­rekt­press.se

Visst är det lätt att hål­la med tung­viktsko­re­o­gra­fen Wim härin­till. Mo­dern dans är of­ta trå­kig. Pret­to. Som fö­re det­ta dan­sa­re tilli­ka aspi­re­ran­de ko­re­o­graf vet jag. Trots att jag äg­nat oce­a­ner av tid åt just mo­dern dans vet jag in­te hur många gång­er jag sam­ti­digt dis­sat den.

Skam­mens rod­nad så fort jag var tvung­en att pi­pa fram vad jag höll på med till nå­gon ny per­son. Hur jag för­sök­te fjär­ma mig från al­la de där and­ra pre­ten­tiö­sa jäv­lar­na. Man för­stod ju vad folk såg fram­för sig lik­som. Hu. Sån är IN­TE jag. Jag är myc­ket coo­la­re. Så cool att jag knappt dan­sar alls, fak­tiskt!

När till och med en av Eu­ro­pas främs­ta pro­fi­ler an­ty­der att mo­dern dans är för pre­ten­tiös, är det lätt att se var­för den in­te loc­kar fler.

Visst finns det dan­sa­re som in­te vill att folk i all­män­het ska gil­la det de gör. Det finns de som ski­ter i vil­ket. Men för dem som vill nå fler än de re­dan in­vig­da är det dags att slu­ta ”gö­ra en Wim”. Den mo­der­na dan­sen kom­mer ald­rig bli coo­la­re än vad vi sä­ger att den är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.