Re­kord­många mäk­la­re an­mäls

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Mi­chael Toll

För­ra året tog Fas­tig­hets­mäk­lar­in­spek­tio­nen (FMI) emot 529 styc­ken an­mäl­ning­ar mot mäk­la­re. Det är nytt bot­ten­re­kord i myn­dig­he­tens 22-åri­ga histo­ria.

– Un­der vår verk­sam­hets­tid har ald­rig så många an­mäl­ning­ar gjorts, sä­ger An­ders Astons­son, kom­mu­ni­ka­tör på FMI.

Näs­tan hälf­ten, 235 styc­ken, gäl­ler mäk­la­re i Stock­holms­om­rå­det. Och i de fles­ta fal­len är det lock­pri­ser i an­non­ser som var an­led- ning­en till att mäk­la­re an­mäl­des.

– Det häng­er ihop med hur bo­stads­mark­na­den såg ut un­der året. I bör­jan var det väl­digt få ob­jekt och bud­giv­ning­ar som ske­na­de. Det re­sul­te­rar i många spe­ku­lan­ter som miss­lyc­kas med sin bo­stads­af­fär, sä­ger An­ders Astons­son.

60 pro­cent fick på­följd

Un­der 2017 fat­ta­de Fas­tig­hets­mäk­lar­in­spek­tio­nens di­sci­plin­nämnd 137 be­slut, varav 84 med på­följd. Men när det kom till lock­pri­ser var det en­dast 13 av 57 fall som re­sul­te­ra­de i på­följd.

– Många fall har bli­vit av­skriv­na. Mäk­lar­na har i många fall allt­så in­te gjort fel, sä­ger An­ders Astons­son. Vad tror du om 2018? – Om pri­ser­na går ner bor­de även an­ta­let an­mäl­ning­ar gå ner, det ska bli spän­nan­de att föl­ja.

En mäk­la­re som blir an­mäld får en ”prick” som spa­ras i fem år. Skul­le sam­ma per­son få fler ”pric­kar” in­om sam­ma typ av om­rå­de dras mäk­lar­re­gi­stre­ring­en in.

2013: ..........................

2014: ..........................

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.