S SKA DET BLI ORD­NING P KNAS VERG NGEN

Den osäk­ra kors­ning­en fix­as

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Kloc­kan är strax in­nan nio på mor­go­nen och vid tra­fik­lju­sen på Va­na­dis­plan vän­tar de gå­en­de på grönt ljus trots att de in­te be­hö­ver det. Sam­ti­digt gör ing­en bi­list en an­sats till att stan­na un­der den kvart som Vi i Va­sas­tan ob­ser­ve­rar plat­sen.

Tra­fik­lju­set vid Va­na­dis­plan är ett av tre ”släck­ta” i in­ners­tan. Att tra­fik­lju­sen är släck­ta in­ne­bär att fot­gäng­a­re kan tryc­ka på knap­pen för att få grönt. Bi­lar­na får då först gult, se­dan rött – men ald­rig grönt när de får kö­ra. I stäl­let släcks sig­na­len, vil­ket egent­li­gen in­ne­bär att gå­en­de fort­fa­ran­de har fö­re­trä­de. Nå­got som få vet.

– Se­dan Ci­ty­ba­nan bör­ja­de gå så har det skett en enorm ök­ning av all trafik, gå­en­de, cy­klis­ter och bi­lis­ter. Men det är få som fat­tar hur tra­fik­lju­sen fun­kar. Ing­en vå­gar gå, bi­lar­na tu­tar och det är en idi­o­tisk lös­ning, sä­ger Kjell Fallqvist som från sin lä­gen­het ny­li­gen be­vitt­na­de en olyc­ka mel­lan en cy­klist och en bi­list.

– Lyck­ligt­vis ska­da­des ing­en all­var­ligt men man är ju rädd att det kom­mer att ske fler olyc­kor, sä­ger Kjell Fallqvist och fort­sät­ter:

– An­ting­en får man väl sät­ta dit ett rik­tigt över­gångs­stäl­le el­ler flyt­ta det läng­re ner på S:t Eriks­ga­tan.

Otyd­li­ga sig­na­ler

Och nu får Kjell bö­nesvar från tra­fik­kon­to­ret. Pla­nen är att tra­fik­lju­sen ska bort.

– Vi gjor­de ett för­sök där vi ploc­ka­de bort två li­ka­da­na på Ös­ter­malm och det föll väl ut. Vi har in­te fått in någ­ra kla­go­mål. De här sig­na­ler­na är väl­digt otyd­li­ga för al­la tra­fi­kant­grup­per och nu är pla­nen att ta tag i de vid Va­na­dis­plan. Jag kan in­te sä­ga om det blir i år el­ler näs­ta, sä­ger Erik Lok­ka Hol­lan­der, tra­fik­sig­nal­sin­gen­jör på tra­fik­kon­to­ret.

Lu­tar åt Herr Går­man

Be­slu­tet att ta bort tra­fik­lju­sen är in­te for­mellt fat­tat men pla­nen är att det i stäl­let bl i r e n k l a s s i s k ” Herr Går­man”-skylt.

– Det lu­tar åt det. Kanske mås­te det till nå­gon form av has­tig­hets­sän­kan­de åt­gärd ock­så.

De ”släck­ta” tra­fik­lju­sen vid Va­na­dis­plan fort­sät­ter att ir­ri­te­ra och för­vir­ra. Se­dan Ci­ty­ba­nan öpp­na­de rör sig väl­digt många fler i om­rå­det. Nu har tra­fik­kon­to­ret en plan. Det är få som fat­tar hur tra­fik­lju­sen fun­kar. Ing­en vå­gar gå, bi­lar­na tu­tar och det är en idi­o­tisk lös­ning.

FOTO: LIN­DA GREN

VILL BY­TA. Kjell Fallqvist vid Va­na­dis­plan har trött­nat på det ”släck­ta” tra­fik­lju­set vid Va­na­dis­plan. Ny­li­gen kun­de han från sin lä­gen­het be­vitt­na en olyc­ka­vid över­gång­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.