”Mag­nus Ugglas son” dri­ver med sam­ti­den

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Som mötesplats för den här in­ter­vjun fö­reslog Vi i Va­sas­tan nå­got rik­tigt Ös­ter­mal­migt. Rex Ljungqvist, 33, gil­la­de tan­ken och val­de The­lin’s kon­di­to­ri i Fäl­tö­versten. Och mer Ös­ter­malm blir det väl knap­past.

– Är man mu­si­ker tror folk att man är från Sö­der. Men jag är sjät­te ge­ne­ra­tio­nens Ös­ter­mal­ma­re. Just nu bor jag dock vid Norr­tull. Så långt ifrån Sö­der som möj­ligt! skrat­tar Rex Ljungqvist som till var­dags ar­be­tar på en plastik­ki­rur­gi-kli­nik i Hjort­ha­gen.

I en vå­ning på Strand­vä­gen väx­te han upp, och där fanns ock­så den förs­ta replo­ka­len där mu­sik­in­tres­set tog form. Och kär­le­ken till Ös­ter­malm är stor. Så stor att han skri­vit en låt som hand­lar om att han äls­kar stads­de­len. El­ler är det verk­li­gen han själv som gör det? Rös- ten som ba­su­ne­rar ut bud­ska­pet i de­but­sing­eln är i tex­ten en gam­mal bit­ter man som Rex träf­far på en fest.

Vi­de­on till lå­ten, som ut­spe­lar sig på en ”trå­kig fest på Sö­der”, har strea­mats snart 10 000 gång­er.

– Jag äls­kar Ös­ter­malm, och jag äls­kar Sö­der. Det här är en hyll­ning till Stock­holm. Men jag har min hemstads­del nä­ra hjär­tat, såklart.

Men du sjung­er ju textra­den ”Jag ha­tar he­la Sö­der­malm”?

– Det är in­te mi­na ord, ut­an den här gub­bens. Jag vill ba­ra vi­sa på olik­he­ter­na mel­lan stads­de­lar­na och jag är helt opo­li­tisk. Jag vill ge en röst åt gub­bar­na. In­spi­ra­tio­nen till den ty­pis­ka Ös­ter­malms­gub­ben kan kom­ma från nån po­la­res far­sa, sä­ger han.

Loc­kigt hår, sa­ti­ris­ka tex­ter och upp­växt i Ös­ter­malms fi­na kvar­ter. Dess­utom en låt med klist­rigt fast­nan­de me­lo­di. Jäm­fö­rel­sen med Mag­nus Uggla är svår att und­vi­ka, och det gör ho­nom ingen­ting.

– Jag ser mig som en sång­a­re i en stock­holmstra­di­tion från Bell­man fram till Uggla. Jag hål­ler fak­tiskt på och skri­ver en låt som he­ter ”Mag­nus Ugglas son”, sä­ger han.

Är man mu­si­ker tror folk att man är från Sö­der. Men jag är sjät­te ge­ne­ra­tio­nens Ös­ter­mal­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.