Ban­di­ten Jes­se Ja­mes

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Var han en ame­ri­kansk Ro­bin Hood?

El­ler ba­ra en sim­pel tjuv?

Jes­se Ja­mes blev känd re­dan när han lev­de. Han föd­des i Mis­sou­ri år 1847 och ha­de två sys­kon. Hans mam­ma Zerel­da var ka­to­lik från Ken­tucky, och hans pap­pa Ro­bert var en för­mögen jord­bru­ka­re och pre­di­kant som äg­de sla­var. När Jes­se var tre år dog hans pap­pa. Mam­man gif­te om sig två gång­er och Jes­se fick fy­ra halv­sys­kon.

Hemskt krig

När in­bör­des­kri­get bröt ut år 1861 blev om­rå­det där fa­mil­jen bod­de ett slag­fält för oli­ka grup­per av ci­vi­la som snabbt ut­bil­da­des till sol­da­ter. Bus­hwhac­kers stred för syd­sta­ter­na och var för sla­ve­ri­et, och Jay­haw­kers stred för nord­sta­ter­na och var emot sla­ve­ri­et. Bå­da si­dor­na gjor­de fruk­tans­vär­da sa­ker.

An­fal­let på går­den

År 1863 ha­de Jes­ses bror Frank gått med i Bus­hwhac­kers. Som hämnd an­föll en grupp Jay­haw­kers fa­mil­jens gård. Jes­se var ba­ra 15 år gam­mal då. Frank kom hem som­ma­ren 1864 och när han skul­le iväg igen följ­de lil­le­bror Jes­se med ho­nom. Snart red brö­der­na med en känd le­da­re i Bus­hwhac­kers, Wil­li­am ”Bloody Bill” An­der­son. Jes­se blev skju­ten i strid, men han kla­ra­de sig och gäng­et red vi­da­re.

I bak­håll

I sep­tem­ber 1864 ha­de Bloody Bills män druc­kit sig ful­la på whis­ky in­för en stöt. De ka­pa­de ett tåg med sol­da­ter i Cent­ra­lia i Mis­sou­ri. De tving­a­de de 23 sol­da­ter­na på tå­get att klä av sig och sen sköt de al­li­ho­pa. En Jay­haw­ker-grupp ja­ga­de dem för att häm­nas. Men Bloody Bills gäng la sig i bak­håll och vann över mer än hund­ra män.

Fort­fa­ran­de ban­dit

Ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get slu­ta­de år 1865, men Jes­se ha­de svårt att an­pas­sa sig till fre­den. Gäng­et fort­sat­te på sin brotts­li­ga ba­na.

”Jes­se blev sk ju­ten i strid, men h an kla­ra­de sig och gäng­et red vi­da­re.”

Jes­se Ja­mes blir känd

År 1869 rå­na­de Jes­se och hans gäng en bank i Mis­sou­ri. Jes­se dö­da­de en kas­sör som han trod­de ha­de dö­dat Bloody Bill. Mor­det och brö­der­nas djär­va flykt gjor­de Jes­se känd.

Jes­se gil­la­de att va­ra känd. Han blev vän med jour­na­lis­ter. Han fick in brev i tid­ning­ar­na där han häv­da­de att han var oskyl­dig.

Gent­le­män som rå­nar

Brö­der­na Ja­mes slog sig ihop med brö­der­na Young­er, fy­ra fö­re det­ta Bus­hwhac­kers. Un­der sex år drog gäng­et om­kring och rå­na­de ban­ker, tåg och häst­vag­nar. Många oskyl­di­ga män­ni­skor dö­da­des, men gäng­et fick ock­så ryk­te om sig att va­ra gent­le­men.

Gäng­et läm­na­de till ex­em­pel till­ba­ka ett stu­let fick­ur till äga­ren när de fick ve­ta att han var syd­sta­ta­re. De sa att nord­sta­tar­na ha­de gjort dem till brotts­ling­ar.

Jak­ten på ban­di­ter­na

Den 7 sep­tem­ber 1876 rå­na­de gäng­et en bank i Min­ne­so­ta. Två av dem dog och allt de fick tag på var ett par på­sar med små­mynt.

Ban­di­ter­na som kla­ra­de sig var så­ra­de och flyk­ten blev svår. Hund­ra män ja­ga­de dem! Gäng­et de­la­de upp sig. Frank och Jes­se flyd­de till en bond­gård. Där lev­de de ett lugnt liv i tre år, men sen blev det kanske för trå­kigt.

Svi­ken av en ny kum­pan

År 1879 bil­da­de Jes­se ett nytt gäng och blev ban­dit igen. Den som fång­a­de Jes­se skul­le få en stor be­lö­ning. En av de nya i gäng­et kun­de in­te mot­stå det ...

”Gäng­et läm­na­de tillb aka ett stu­let fick­ur till äg aren n är de fick ve­ta att h an var syd­sta­ta­re.”

Ef­ter fru­kost den 3 april 1882 la Jes­se Ja­mes ifrån sig sin re­vol­ver hem­ma. Då pas­sa­de Ro­bert Ford på att dö­da ho­nom. Ford döm­des för mord, men slapp straff ef­tersom Jes­se Ja­mes var en ef­ter­lyst brotts­ling. På den ti­den var det rätt­vi­sa.

Var han en Ro­bin Hood?

Många minns Jes­se Ja­mes som en Ro­bin Hood, en van­lig man som sat­te sig upp mot mak­ten. Jes­se Ja­mes tog från de ri­ka, men han gav in­te till de fat­ti­ga. Jes­se var tro­fast mot sin fa­milj och si­na vän­ner, men han var ock­så tjuv och mör­da­re.

”Le­gen­den om Jes­se Ja­mes väx­te för att många tyck­te att han ha­de dö­dats på ett fegt sätt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.