Lär kän­na in­di­a­ner­na

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Många in­di­a­ner tving­a­des läm­na si­na hem. Det här är någ­ra av stam­mar­na som drab­ba­des.

År 1830 vil­le­vil­le mång­amånga vi­ta ny­byg­ga­re flyt­ta till om­rå­den där in­di­a­ner bod­de. USA:s re­ge­ring vil­le lyss­na på fol­ket och stif­ta­de la­gen om tvångs­för­flytt­ning. Man be­stäm­de att fem in­di­an­stam­mar (choctawer, se­mi­no­ler, cre­ek­er/musko­gé­er, chic­ka­sawer och che­ro­keser) skul­le tving­as bort. De här in­di­a­ner­na bod­de i söd­ra USA, men nu skul­le de tving­as flyt­ta hund­ra­tals mil bort, till nya om­rå­den i väs­ter.

Pre­si­dent Jack­son me­na­de att in­di­a­ner­na mås­te flyt­ta för att in­te dö ut. Man sa till dem att det var för de­ras egen skull som de skul­le flyt­ta till re­ser­vat, för att skyd­das. Om de väg­ra­de skul­le de tving­as med va­pen.

Un­der de föl­jan­de 20 åren led­de sol­da­ter de fem in­di­an­stam­mar­na på en vand­ring till sitt nya hem. Många in­di­a­ner vil­le in­te gå, men de ho­ta­des med våld.

Många in­di­a­ner blev sju­ka på vand­ring­en och tu­sen­tals dog in­nan de kom fram. Där­för kal­las le­den Tå­rar­nas väg.

Pre­si­dent Andrew Jack­son år 1824. Han ha­de mak­ten när in­di­a­ner­na drevs bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.