Sla­get vid Ala­mo

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - San An­to­nio, mex­i­kans­ka Tex­as

Re­vo­lu­tio­nen i Tex­as gjor­de att mex­i­kans­ka re­ge­ring­en tog till våld. Mest bru­talt var sla­get vid Ala­mo. Där om­ring­a­de 1 800 mex­i­ka­ner 200 ame­ri­ka­ner.

Ef­ter 13 da­gar an­föll mex­i­ka­ner­na. De bröt sig ige­nom mu­rar­na och slog ner näs­tan al­la ame­ri­ka­ner.

Sla­get var vis­ser­li­gen en för­lust för ame­ri­ka­ner­na i Tex­as, men det blev en vänd­punkt i kri­get ef­tersom fler stöt­ta­de ame­ri­ka­ner­na.

Sex vec­kor se­na­re be­seg­ra­des mex­i­ka­ner­na. Tex­as ut­ro­pa­de sig till en själv­stän­dig re­pu­blik.

6 mars 1836

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.