SE­MI­NO­LER

Vilda Vastern Junior - - Lär Känna Indianerna -

Se­mi­no­ler­na slog sig ner i Flo­ri­da i bör­jan av 1700-ta­let. Nam­net se­mi­no­ler kom­mer från spans­kans ci­mar­rón, som be­ty­der vild. En­ligt la­gen om tvångs­för­flytt­ning skul­le se­mi­no­ler­na flyt­tas till cre­e­k­er­nas om­rå­den väs­ter om Mis­sis­sip­pi och blan­das med cre­e­k­er­na. Men det vil­le in­te se­mi­no­ler­na, ef­tersom de trod­de att cre­e­k­er­na in­te skul­le vil­ja ta emot dem.

Den 28 december 1835 in­träf­fa­de Da­de­mas­sa­kern. 110 ame­ri­kans­ka sol­da­ter, un­der ma­jor Fran­cis Da­des be­fäl, ham­na­de i bak­håll. Al­la dö­da­des av se­mi­no­le­kri­ga­re. Ma­jo­ren Hit­ch­cock skrev att mas­sa­kern var re­sul­ta­tet av ”vår re­ge­rings ty­ran­ni”. Kon­flik­ten fort­sat­te, men va­pen­stil­le­stånd upp­nåd­des två år se­na­re. Någ­ra få se­mi­no­ler fort­sat­te hål­la kon­flik­ten igång fram till au­gusti 1842.

Det sista som hän­de i kri­get mot se­mi­no­ler­na var att höv­ding­en Ti­ger Tail (en av le­dar­na un­der Da­de-mas­sa­kern) till­fång­a­togs och hans kri­ga­re dö­da­des.

Nu gick de fles­ta se­mi­no­ler med på att för­flyt­tas, men un­ge­fär hund­ra styc­ken stan­na­de i Ever­gla­des i Flo­ri­da. De fick kla­ra sig själ­va i ett slags till­fäl­ligt re­ser­vat. Se­mi­no­ler­na är den en­da stam­men som in­te har gett upp sin själv­stän­dig­het el­ler slu­tit freds­av­tal med USA.

Ame­ri­kans­ka sol­da­ter le­tar ef­ter se­mi­no­le­kri­ga­re i Ever­gla­des.Höv­ding­en Osce­o­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.