Kvin­nor­nas re­sa

Vilda Vastern Junior - - Den Farliga Färden Västerut -

Många män tyck­te att re­san väs­terut var ett även­tyr och tog of­ta sto­ra ris­ker. Kvin­nor­na var myc­ket mer för­sik­ti­ga.

Många kvin­nor skrev dag­bok och be­skrev re­sans stra­pat­ser. Den långa fär­den var myc­ket svå­ra­re än vad de ha­de trott på för­hand.

Sam­ti­digt fick många kvin­nor ny fri­het. Un­der re­san mås­te al­la hjäl­pas åt och kvin­nor fick fler upp­gif­ter. I väst var sam­häl­let an­norlun­da. På Ka­li­for­ni­ens guld­fält fick kvin­nor till ex­em­pel dri­va eg­na fö­re­tag, vil­ket in­te var van­ligt på den ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.