Så möt­te Bil­ly the Kid sitt öde

Vilda Vastern Junior - - Jakten På Billy The Kid -

23:55, 14 ju­li 1881

Bil­ly the Kid är på Peter Max­wells ranch. Han blir hung­rig, tar en kniv och går över till Max­wells hus för att skä­ra upp nå­got att äta.

00:00, 15 ju­li 1881

Gar­rett finns re­dan i hu­set. Han är i sov­rum­met och frå­gar Max­well var Bil­ly the Kid är.

00:04

Gar­retts med­hjäl­pa­re är ut­an­för hu­set när Bil­ly the Kid går för­bi, men de vet in­te hur han ser ut så de miss­tän­ker in­te att det är han.

00:05

Bil­ly the Kid går in i hu­set. Han är bar­fo­ta och har in­te sin cow­boy­hatt på sig. Gar­rett fry­ser till när Max­well vis­kar till ho­nom att det är Bil­ly.

00:05:05

När Bil­ly the Kid går in i sov­rum­met ser han Max­wells ge­stalt. Gar­rett drar sitt va­pen och Bil­ly tre­var sam­ti­digt ef­ter sitt och vis­kar: Quién es? (”Vem är det?”)

00:05:06

En se­kund se­na­re har

Gar­ret av­los­sat ett skott och kas­tat sig ner på gol­vet. Bil­ly the Kid sjun­ker ihop och drar sin sista suck.

Hur det gick till när Pat Gar­rett fick stopp på Bil­ly the Kid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.