DU­EL­LEN VID OK COR­RAL

Vilda Vastern Junior - - Wyatt Earp I Vilda Västern -

När och var?

Ons­da­gen den 26 ok­to­ber år 1881 i Tomb­sto­ne i Ari­zo­na.

Vil­ka var där?

På ena si­dan fanns brö­der­na

Earp (Vir­gil, Mor­gan och Wy­att) samt Doc Hol­li­day. På and­ra si­dan stod Bil­ly Clai­bor­ne, Ike och

Bil­ly Clan­ton samt Tom och Frank McLau­ry.

Vad hän­de sen?

Stri­den led­de till en ha­tisk kamp som sat­te igång den hän­del­se­ked­ja som slu­ta­de med Wy­att Earps hämnd.

2 På nä­ra håll

Tomb­sto­ne i

Ari­zo­na, år 1881

.

4 Skott­loss­ning

Två in­le­dan­de skott­sal­vor kom. En träf­fa­de Frank McLau­ry.

Sen sköt Doc Hol­li­day mot

Tom McLau­ry. Tom för­sök­te fly till fots, men seg­na­de ner. Skjut­ning­en vid OK Cor­ral var på en smal tomt­plätt. När Earps och Clan­tons gäng stod mitt emot varand­ra var av­stån­det mel­lan dem knappt två me­ter.

3 Drog snabbt

När Vir­gil Earp fick syn på cow­boy­er­na ro­pa­de han: ”Upp med hän­der­na!” Frank McLau­ry och Bil­ly Clan­ton gjor­de en rö­rel­se för att dra si­na va­pen. Vir­gil skrek: ”Stopp!”, men det var för sent. Skott­loss­ning­en bör­ja­de.

5 McLau­ry träf­fas

Vild skott­loss­ning ut­bröt. Bil­ly Clan­ton sköt Mor­gan Earp, och han själv fick ett skott i han­den. Frank McLau­ry sköt mot Doc Hol­li­day, men han själv träf­fa­des.

Den för­re she­rif­fen blir ef­ter­lyst

När Stilwell hit­tas död blir Wy­att Earp och hans gäng ef­ter­lys­ta. Det blev she­riff Be­hans jobb att ta fast dem.

Wy­att och hans män flyr. Av en slump ri­der de in i skur­ken Spences lä­ger. Spence var med på bil­jard­hal­len när Wy­atts bror dö­da­des, och Wy­att vil­le få tag på ho­nom.

De skyl­di­ga av­slö­jas

Plöts­ligt såg Wy­att nå­gon som sprang iväg in i sko­gen. Det var dock in­te Spence, ut­an ”In­di­an Char­lie” Cruz, Spences hög­ra hand. Skott träf­fa­de ho­nom. Han föll ihop, skri­kan­de av smär­ta.

Wy­att kas­ta­de sig över Cruz, och han er­kän­de att han ha­de hål­lit vakt när Wy­atts bror dö­da­des. För att få re­da på mör­dar­nas namn tram­pa­de Wy­att på Cruz sår.

Han fick ve­ta nam­nen på de skyl­di­ga: Cur­ly Bill, Frank Stilwell, Hank Swil­ling och John­ny Rin­go.

Wy­att dö­mer Cruz

Cruz sa att Wy­att ha­de fått vad han vil­le ha. Nu bor­de han få gå fri. Men Wy­att tänk­te skic­ka Cruz till ett helt an­nat stäl­le – ra­ka vä­gen till hel­ve­tet.

Han sik­ta­de och tryck­te av. En rök­pe­la­re steg från pi­sto­len. Nu var det ba­ra res­ten kvar.

Jak­ten på mör­dar­na

Wy­att och hans gäng sad­la­de si­na häs­tar och bör­ja­de le­ta ef­ter Cur­ly Bill. I Iron Springs fick de syn på en grupp cow­boy­er som la­ga­de mat.

Wy­att kän­de ge­nast igen Cur­ly Bill. Wy­atts långa rock fladd­ra­de bakom ho­nom när han stor­ma­de rakt in i män­nens lä­ger.

Pa­nik ut­bröt och skott av­fy­ra­des från al­la håll. Wy­att när­ma­de sig lugnt mör­da­ren. Ti­den stod näs­tan stil­la när Wy­att höj­de sitt va­pen, sik­ta­de på Cur­ly Bill och tryck­te av.

När män­nen i Cur­ly Bills gäng såg att de­ras le­da­re var död flyd­de de för si­na liv.

Rätt­vi­sa i Vilda västern

Ef­tersom Wy­att och hans gäng var ef­ter­lys­ta kun­de de in­te åter­vän­da hem till Tomb­sto­ne. Många av dem fort­sat­te ös­terut. She­riff Be­han fick ald­rig tag på dem.

Hämnd ha­de ut­krävts, rätt­vi­sa var nådd – i det lag­lö­sa lan­det som var Vilda västern.

Wy­att Earp drar först och vin­ner en du­ell.

1 Ett hot för myc­ket Vec­kor­na fö­re skjut­ning­en ha­de ban­di­ten Ike Clan­ton fle­ra gång­er ho­tat fa­mil­jen Earp och Doc Hol­li­day. Fa­mil­jen Earp för­sök­te sät­ta dit Clan­tons gäng. 6 Ska­da­de När skott­väx­ling­en var över ha­de Ike Clan­ton flytt, Frank McLau­ry...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.