Är män­ni­skor mo­no­ga­ma av na­tur­li­ga or­sa­ker?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Män­ni­skor är in­te sex­u­ellt mo­no­ga­ma på sam­ma sätt som många fåg­lar. Gäss in­går livs­långa par­för­hål­lan­den och pa­rar sig prak­tiskt ta­get ald­rig med nå­gon an­nan än sin part­ner. Bi­o­lo­ger­na be­skri­ver oss som ”so­ci­alt mo­no­ga­ma”. Det be­ty­der att vi le­ver i par, men att vå­ra för­hål­lan­den in­te är evi­ga och att sex även fö­re­kom­mer ut­an­för par­re­la­tio­nen.

Det finns tre hu­vud­för­kla­ring­ar till var­för den so­ci­a­la mo­no­ga­min ut­veck­la­des, och det rå­der ing­en enig­het bland fors­kar­na om vil­ken av dem som är den vik­ti­gas­te. En för­kla­ring är att späd­barn be­hö­ver myc­ket om­sorg och att sta­bi­la par kan de­la på för­äld­ra­ska­pet. En an­nan är att män vill hål­la sig i när­he­ten för att för­hind­ra att part­nern är otro­gen. Och den tred­je är att den so­ci­a­la mo­no­ga­min är en stra­te­gi som kvin­nor ut­veck­lat för att hind­ra män från att dö­da ny­föd­da som de miss­tän­ker in­te är de­ras eg­na. Mo­no­ga­min är gynn­sam för män­ni­skor ef­tersom den för­bätt­rar chan­sen att av­kom­man ska över­le­va. Men bland dägg­djur är mo­no­ga­mi fak­tiskt väl­digt ovan­ligt: in­te ens 10 pro­cent av ar­ter­na är mo­no­ga­ma, jäm­fört med 90 pro­cent av al­la

få­gel­ar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.