VAR­FÖR VÄX­ER DET IN­TE UT NYA TÄNDER?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Bå­de mjölk­tän­der och vux­en­tän­der bör­jar ut­veck­las re­dan fö­re föd­seln. Män­ni­skans dna in­ne­hål­ler fort­fa­ran­de al­la de ge­ner som gör att ha­jar kan pro­du­ce­ra nya tänder på lö­pan­de band, men hos oss är de in­ak­ti­va ef­ter den tju­gon­de vec­kan i fos­ter­ut­veck­ling­en. För­de­len med att be­hål­la sam­ma tänder ge­nom he­la vårt vux­na liv är att de kan sit­ta or­dent­ligt fast i kä­ken, vil­ket gör att vi kan tug­ga se­ga väx­ter och spann­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.