VAR­FÖR GLÖM­MER VI SA­KER?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

En mängd oli­ka för­kla­ring­ar har fö­re­sla­gits. Kans­ke glöm­mer vi där­för att min­net in­te lag­ra­des or­dent­ligt från bör­jan. El­ler så är det för att min­nen blek­nar med ti­den – när vi in­te tän­ker på dem för­sva­gas de­ras bi­o­lo­gis­ka ”spår”. En an­nan te­o­ri är att äld­re min­nen störs av nya. El­ler att min­nen har ko­dats och lag­rats, men att det är pro­blem att häm­ta fram dem. Fors­ka­re ta­lar ibland ock­så om ”mo­ti­ve­rad glöms­ka”, som in­ne­bär att lä­ra sig slu­ta min­nas sa­ker, till ex­em­pel ett trau­ma. Te­o­rin är li­te kon­tro­ver­si­ell ef­tersom det ock­så finns forsk­ning som ty­der på att så­da­na oöns­ka­de hän­del­ser kan va­ra sär­skilt svå­ra att glömma.

Na­tur­ligt­vis är det in­te all­tid ne­ga­tivt att glömma. Det skul­le va­ra slö­se­ri med kog­ni­ti­va re­sur­ser om vi min­des varen­da li­ten de­talj i värl­den runt om­kring oss.

Min­nes­för­lust kan ock­så or­sa­kas av sjuk­do­mar som Alz­hei­mers, som grad­vis för­stör hjärn­väv­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.