Vad är den in­ter­pla­ne­ta­ris­ka mo­tor­vä­gen?

Visste Du Att? - - Rymden -

Rymd­myn­dig­he­ter som Na­sa bru­kar an­vän­da pla­ne­ters gra­vi­ta­tions­fält för att ge rymd­son­der en skjuts mot slut­må­let. I slu­tet av 1970-ta­let bör­ja­de rymd­fors­ka­re ri­ta upp vägar mel­lan pla­ne­ter­na och de­ras sa­tel­li­ter där det gick att ut­nytt­ja den här bräns­le­be­spa­ran­de ef­fek­ten. Väg­nä­tet de be­skrev kom att kal­las för den in­ter­pla­ne­ta­ris­ka mo­tor­vä­gen, och den an­vänds nu re­gel­bun­det för att ut­fors­ka ytt­re rym­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.