VAD ORSAKADE BIG BANG?

Visste Du Att? - - Rymden -

Big bang var det ögon­blick då rum­met och ti­den (el­ler ”rum­ti­den”) upp­stod. Fö­re big bang fanns var­ken rum el­ler tid. Allt­så är det me­nings­löst att frå­ga vad som orsakade big bang, för det fanns ing­et uni­ver­sum där den or­sa­ken ha­de kun­nat fin­nas. Det sva­ret kans­ke känns otill­freds­stäl­lan­de, men det finns and­ra go­da skäl att tro att det in­te fanns nå­got som orsakade big bang. Kvant­fy­si­ken har vi­sat att det finns hän­del­ser som in­te har nå­gon or­sak. Sa­ker hän­der spon­tant, av en slump och ut­an nå­got sär­skilt skäl. Uni­ver­sums oför­ut­säg­ba­ra och ”or­saks­lö­sa” na­tur har ve­ri­fi­e­rats i ex­pe­ri­ment men har ingen­ting att gö­ra med vår oför­måga till kor­rek­ta ob­ser­va­tio­ner – det är helt en­kelt en av uni­ver­sums grund­läg­gan­de egen­ska­per. Så även om det kan ha fun­nits en or­sak till big bang som vi in­te kän­ner till, är det­ta ingen­ting som den mo­der­na kos­mo­lo­gin för­ut­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.