Vil­ken är den säk­ras­te ty­pen av bi­o­met­risk iden­ti­fi­e­ring?

Visste Du Att? - - Rymden -

Bi­o­met­risk iden­ti­fi­e­ring fun­ge­rar som ett lö­senord och an­vänds till ex­em­pel för att ge till­gång till ett da­tor­sy­stem el­ler ett sä­ker­hets­sy­stem. Vis­sa ana­ly­se­rar rös­ter el­ler namn­teck­ning­ar, and­ra lä­ser fin­gerav­tryck el­ler mä­ter an­sik­ten. Vis­sa stu­de­rar nät­hin­nor el­ler hjärn­vå­gor och en del lä­ser av for­men på hän­der el­ler öron. Vid iden­ti­fi­e­ring av ge­ne­tis­ka fin­gerav­tryck med hjälp av dna är det en myc­ket li­ten del av dna som un­der­söks, och ris­ken är stor att pro­ver kon­ta­mi­ne­ras med an­nat dna. Där­för är nog­grann­he­ten in­te full­stän­dig. Säk­rast re­sul­tat får man all­tid om man kom­bi­ne­rar fle­ra me­to­der.

Iris­av­läs­ning är ba­ra en av många for­mer av bi­o­met­risk iden­ti­fi­e­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.