DA­TORN

Visste Du Att? - - Teknologi - CHAR­LES BABBAGE ALAN TURING

Da­to­rer är så myc­ket mer än ult­ra­snab­ba sif­fer­tug­ga­re. Med rätt in­struk­­­ti­o­ner kan en da­tors pro­ces­sor och min­ne i prin­cip kla­ra allt från ord­be­hand­ling till att fly­ga ett flyg­plan. Först med pla­ner­na på att byg­ga en så­dan mångsidig ma­skin var den brit­tis­ka ma­te­ma­ti­kern Char­les Babbage, som bör­ja­de ri­ta sin ”ana­lys­ma­skin” 1834. Han dröm­de om att kon­stru­e­ra en ma­skin vars kugg­hjul och vev­sta­kar skul­le kun­na stäl­las in – el­ler pro­gram­me­ras – för att ut­fö­ra en mängd oli­ka upp­gif­ter, allt från att lö­sa ek­va­tio­ner till att kom­po­ne­ra mu­sik. Det var dock ba­ra en li­ten del av ma­ski­nen som nå­gon­sin bygg­des.

Det dröj­de 100 år in­nan en an­nan brit­tisk ma­te­ma­ti­ker, Alan Turing, på nytt väck­te liv i tan­ken på en ”uni­ver­sal­­ma­skin” och bör­ja­de un­der­sö­ka vad en så­dan skul­le kun­na an­vän­das till. Un­der and­ra världs­kri­get ut­fors­ka­de hans kod­knäc­kar­kol­le­gor på Bletchley Park någ­ra av de möj­lig­he­ter­na. De­ras elektro­nis­ka en­het

Co­los­sus knäck­te de fles­ta av Hit­lers hem­li­ga chif­fer.

Bland histo­ri­ker rå­der det fort­fa­ran­de de­la­de me­ning­ar om vem som bygg­de den förs­ta rik­ti­ga da­torn. Där­e­mot är de fles­ta eni­ga om att bå­de ame­ri­kans­ka och brit­tis­ka in­gen­jö­rer lyc­ka­des byg­ga elektro­nis­ka ma­ski­ner som gjor­de Babbage dröm till verk­lig­het i slu­tet av 1940-ta­let.

Mo­dell av Char­les Babbage ana­lys­­ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.