Finns sa­ker­nas in­ter­net på rik­tigt?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Sa­ker­nas in­ter­net (från eng­els­kans ”The In­ter­net of Things”) in­ne­bär att smar­ta en­he­ter kan kopp­las upp mot in­ter­net och fjärr­sty­ras. Idag har vi in­ter­ne­tan­slut­na ter­mo­sta­ter, över­vak­nings­ka­me­ror, rö­rel­se­sen­so­rer, lam­por, dörr­kloc­kor och till och med bröd­ros­tar. Man räk­nar med att det kom­mer att fin­nas över 20 mil­jar­der upp­kopp­la­de en­he­ter år 2020. Det po­si­ti­va är att vi får till­gång till ena­stå­en­de mäng­der in­for­ma­tion och da­ta från smar­ta fö­re­mål runt om­kring oss. Men sam­ti­digt var­nar vis­sa för att det är ett hot mot in­tegri­te­ten, ef­tersom al­la en­he­ter kan an­vän­das för att

över­va­ka oss.

Smar­ta mä­ta­re är ba­ra en av många pry­lar som kan an­slu­tas till in­ter­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.