GÅR DET ATT RA­DE­RA ETT SKICKAT MEJL?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Ty­värr in­te. När med­de­lan­det väl har skic­kats är det ut­an­för av­sän­da­rens kon­troll. Även om vis­sa e-post­pro­gram har ett kom­man­do för att åter­kal­la el­ler ång­ra, så in­ne­bär funk­tio­ner­na in­te det man skul­le tro. Att åter­kal­la mejl fun­ge­rar ba­ra om mot­ta­ga­ren an­vän­der sam­ma e-post­pro­gram. An­nars får mot­ta­ga­ren mej­let än­då, följt av ett and­ra, li­te pin­samt mejl där det står att ”NN skul­le vil­ja åter­kal­la med­de­lan­det XX”. ”Ång­ra” bru­kar in­ne­bä­ra att mej­let skic­kas med någ­ra se­kun­ders för­dröj­ning. Då kan du hin­na änd­ra det in­nan det går iväg. Ett ki­ne­siskt ord­språk sä­ger att när ord väl är sag­da kan in­te ens den snab­bas­te häst fånga dem. Det­sam­ma gäl­ler mejl, så tänk dig för in­nan du klic­kar på skic­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.