ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ ดำาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ธ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ ธ

ว่า การดำาเนินงานของศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ (CDC) ปัจจุบันมีอยู่จำานวน 107 แห่งทั่วประเทศ ยอดจำาหน่ายระหว่างเดือน ตุลาคม 2558–พฤษภาคม 2559 รวม 6,391 ล้านบาท และยังมีสหกรณ์สนใจจะเข้าร่วม โครงการเพิ่มเติม รวมเป็น 122 แห่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางกรมฯ ได้ มีการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ระดับภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพ สหกรณ์ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุน สหกรณ์เข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวม ทั้งศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับภาคทั้ง 24 แห่ง ให้เป็นแกนหลักในการ คัดเลือกสินค้าป้อนสาตลาดสินค้าสหกรณ์ ออนไลน์ เบื้องต้นกำาหนดชนิดสินค้าไว้ 9 หมวด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำาดื่ม นม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูป ผลไม้ กาแฟ สินค้าประมงและ สินค้าโอทอป

โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จำากัด เป็นศูนย์กลางการค้า สหกรณ์ ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ระดับประเทศ ในการสร้างเครือ ข่ายการผลิต และการตลาดร่วมกันให้เกิด ความเข้มแข็ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า จุดเด่น ของ E–Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถลดต้นทุนเรื่องของการจัดทำาห้องจัด แสดงสินค้า หรืออาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือต้องมีคลังสินค้า เพื่อจัดเก็บสินค้ารอการ จำาหน่าย ซึ่งทำาให้ลดต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ และสามารถขยายตลาดสินค้าไป ได้ในทุกพื้นที่

เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่เป็น อุปสรรคต่อการทำาธุรกิจต่อไป ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังให้การสนับสนุนในเรื่องแผน กลยุทธ์ทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศ ไม่ก่อให้เกิดการเสียเปรียบเชิงการ ค้าระดับโลก มีโครงสร้างทางการสื่อสารที่ดี สามารถรองรับเรื่องการขยายตลาดสินค้า ไปได้ทั่วโลก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.