เสาร์นี้เราขอยกพื้นที่ให้หนุ่มคนนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง หนุ่ม ที่กระแสมาแรงมาก ไม่เฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้น แต่ดังไปถึงประเทศจีนเลยทีเดียว จาจากละครเรื่เรอง กับ หนุ่มฮอต โดนใจ ที่ทำาให้สาว ๆ อยากรู้จักเขามากขึ้น เอาล่ะวันนี้ เรา ได้คิวหนุ่มเมฆมาเรียบร้อย และ

Daily News Thailand - - บันเทิง ขอถามเรื่องส่วนตัวบ้าง วันว่าง “เมฆ” ทำาอะ -

กับ

เอม “สไตล์ก�รแต่งตัวหนูเป็นแนว สตรีทม�ก ๆ ส่วนตัวเร�ชอบเต้นฮิปฮอป ดังนั้น ก�รแต่งตัวของเร�เลยจะเป็นแบบเท่ ๆ ไม่ค่อยใส่ ใส่ กระโปรง ยกเว้นไปง�นที่ต้องใส่ ที่เร�ชอบใส่แนว ว สตรีทส่วนหนึ่งมันติดม�จ�กที่เร�เต้นและต้องก�ร ร คว�มทะมัดทะแมงนะ สะดวกสบ�ย ไม่ต้องม�นงั่งั ระวัง อีกอย่�งเร�ชอบผู้หญิงเท่ รู้สึกเร�เหม�ะกับ บ แบบนั้นม�กกว่�ค่ะ”

นำ้า “นำ้�เป็นคนว�ไรตี้ในก�รแต่งตัวม�ก ก เลยค่ะ ทั้งส�วหว�น ดูเป็นผู้หญิงหล่อ ๆ หรือเป็น แนวออฟฟิศก็ได้ คือเร�ชอบเปลี่ยนตัวเองไป เรื่อย ๆ เลยได้หมดทุกแนวค่ะ แต่ช่วงนี้เร�ชอบบ สไตล์มินิมอล ที่เรียบง่�ย สบ�ย ๆ ค่ะ” “อาดิดาส เอ็นเอ็มดี ซิตี้ ซ็อค” และ

เอม “ชุดโปรดของเอมจะเป็นแจ๊กเกตเบสบอล ส่วนแบรนด์โปรดคือ “บอย ลอนดอน” ค่ะ”

นำ้า “ชุดโปรดช่วงนี้จะเป็นเสื้อข�วค่ะ จะเป็นแบบไหนก็ได้ และแขนสั้น ก็ใส่แมตช์กับชุดเลกกิ้งค่ะ” ทั้งแขนย�ว ม�ก เร�ชอบสีเงินม�กกว่�สทีอง ทั้งต่�งหู สร้อยคอก็จะเป็นสีเงิน หมด สำ�หรับแหวนเร�รสึู้กว่�ไม่ใส่แล้วมันโล่ง เลยเป็นไอเท็ม ประจำ� วงโปรดเป็นแหวนเงินที่มีอักษรย่อชื่อเร� คือตัว “เอ” แปล “เอม” และตัว “เอส” ก็ย่อม�จ�ก “ส�ธดิ�” ก็ใส่ติดนิ้ว คือเร� อย�กได้อะไรที่พรีเซ็นต์คว�มเป็นตัว เร� อย่�งบ�งคนสักชื่อติดตัว แต่ เร�ไม่ได้ขน�ดนั้น เลยเลือกเป็น แหวนติดตัวเล็ก็ ๆ น้อย้ ๆ ค่ะ”

นำ้า “ก่อนหน้�นี้ เป็นแหวน แต่พอเร�ก�ำลงั อินเทรนด์กับแฟชั่นมินิมอล แหวนเยอะ ๆ จะไม่ใช่แล้ว เครื่องประดับนำ้�เลยแล้วงประดบน�เลยแลว แต่ช่วงที่เร�ชอบแต่ง งที่เร�ชอบแต่ง ตัว ต อ นนี้แฟ ชั่น มินิมอลจะเน้นที่ อลจะเน้นที่ น�ฬกิ�กบัสร้อยข้อมือสไตล์เชือกถัก ซึ่งสร้อยข้อมือที่ใส่ติดตัวประจำ� ดตัวประจำ� จะเป็นสีแดง ด้วยคว�มที่เร�เป็นคนเชื้อส�ยจีนด้วย ก็ถือเป็นเรื่องอเป็นเรื่อง โชคล�ภนิดนึง ซึ่งเส้นนี้ก็น่�รกั ดูไม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ช�ยจ๋� จ๋� อกี อีก อย่�งสีเงินสีทองก็เป็นสีมงคล ส่วนตัวเร�ชอบอะไรที่มันว�ว�ว ๆ เง� ๆ อยู่แล้ว แต่ด้วยคว�มมินิมอลเลยอ�จไม่ได้ม�กค่ะ (ยิ้ม)”ยิ้ม)” น ั ละเข เอม ซึ แล้วดูหน้�เรียวดีค่ะ”แล้วดูหน้ สไตล์ตัวเอง ก็เดินไปต�มสไตล์ตัวเอง เหลือเป็นแมตช์แทนค่ะ”

เอม “คือเร�แชร์แฟชั่นกันเรื่อย ๆ นะคะ ชวนกันอัพเดทนู่นนี่ อย่�ง เวล�ทไปี่ง�นเร�กแช็ร์ไอเดียกันตลอด ยิ่งพอเอมนำ้�ท�ำง�นคู่กัน เลยยิ่งต้อง แชร์ว่�วนันี้ใส่อะไร แมตช์กับรองเท้�คไหู่นดี จะได้ไปในทิศท�งเดียวกัน” นำ้า “เร�สองคนเป็นคนเลือกว่�ควรเป็นแฟชั่นยุค 60-70 ที่ผู้หญิง ฮิตใส่สูทตัวโคร่ง กับก�งเกงข�ตรง ด้วยเพลงด้วยเลยอย�กพูดใน ลักษณะผู้หญิงที่สตรองค่ะ” เอม เสริม “ด้วยคว�มที่ชุดเร�ดเรีูยบ อยู่แล้ว เลยเลือกเป็นสีพ�สเทลม�เล่น ดูน่�สนใจกว่�สขี�วดำ� ม� แมตช์กับรองเท้�สน้เตี้ย ๆ ก็ให้ดูลุคคูลและแฝงคว�มเซ็กซี่นิด ๆ กับเสื้อบร�ด�้นในค่ะ” นำ้า เอม

เอม “สำ�หรับคะแนนก�รแต่งตัวของนำ้� เอมให้ 8 เต็ม 10 เข�เป็น คนแต่งตัวได้หล�ยแนวกว่�เอม คิดว่�เข�มกิซ์แอนด์แมตช์เก่ง” นำ้า บอกต่อ “ย�กเลย...เร�ให้ 8 เหมือนกัน คือเข�ถนัดแค่แนวแมน ๆ มันไม่ว�ไรตี้ แต่ เข�ไม่ได้แต่งแนวแมนจ๋� งงม�เลยนะคะ เข�แต่งดีมีสไตล์ มีลูกเล่นของเข� แต่ขอตัด 2 คะแนนเรื่องว�ไรตี้ เพร�ะเร�เด�ท�งเข�ได้ค่ะ (ยิ้ม)”

เชือกถัก นำ�โชคของน้ำ� สง่ำงำมในเดรสออกงำนหรู ชุดคอนเซปต์สุดคูล 2 เพื่อนซี้แชร์แฟชั่น มีส่วนร่วมในชุดคอนเซปต์ “เอำที่สบำยใจ” “นำ้�” ยกให้ “เอม”

นำ้า ชุดโปรดปรำนของ 2 สำว บอย ลอนดอน แบรนด์โปรดของเอม น้ำ�กับแจ๊กเกต ที่เลือกมำแมตช์ กับเลกกิ้ง

เอม - น้ำ� 2 สไตล์แต่ลงตัว

หมวกหลำกสไตล์

เอมเ น้ำ�กับสนีกเกอร์ง่ำย ๆ ใส่สบำย มำให้คะแนนแฟชั่นกันดีกว่ำ ฝำกแฟชั่นถึงแฟน ๆ เอม

กระเป๋ำเป้เรียบ ๆ แมตช์กับสไตล์มินิมอล กระเป๋ำแมตช์กับสไตล์ สตรีทของเอม ไอเท็มคู่ไอ เท

เอม-สาธิดา ปิ่นสินชัย เอาที่สบายใจ แหวนสลักชื่อ ของเอม

นำ้า กระเป๋ำแบบใครกระเป๋ำ แบบมัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.