แผนเดินหน้าปฏิรูป

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แผนปฏิรูปของ สปท. ที่ต้องด า�เนินการให้แล้วเสร็จก่อนหมดวาระ อาทิ แผนของ กมธ.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี จา�นวน 6 เรื่อง เพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพัฒนากลไกระบบพิทักษ์คุณธรรม แผนของ กมธ.ด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจ�านวน 3 เรื่อง อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในกิจการของต �า รวจ ร่างกฎหมายว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ แผนของ กมธ.ด้านเศรษฐกิจ จ า� นวน 4 เรื่องอาทิ การปฏิรูปการออมเพื่อ การชราภาพ การปฏิรูปการเงินเพื่อเศรษฐกิจกระแสใหม่

กมธ.ด้านการสื่อสารมวลชน มีแผนคือ การยกร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพิมพ์แก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การกา�หนดนโยบายส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ แผนของ กมธ.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพของประชาชน การปฏิรูป ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย แผนของ กมธ.ด้านการศึกษา คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาครู. ฉันทะและส า� เนาบัตรประชาชนของ กรธ. ซึ่ง ว่า กรธ.บกพร่อง ขอเรียนว่า กรธ.ได้ด �าเนิน ทาง กรธ.จะส่งเอกสารเหล่านี้ไปในภายหลัง การเซ็นเอกสารตามระเบียบราชการทุกประการ และ กรธ.จะได้ท�าค�าชี้แจงและแถลงข่าวถึง กรณีนี้ด้วยเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด เป็นข้อมูลเพื่อนา�ไปปรับแก้เรื่องการดา�เนินการ ของศาลต่อไป เพราะขนาดผมที่เป็นนักกฎหมาย ยังถูกมองว่าเข้าใจผิด ดังนั้นประชาชนที่จะไป ยื่นเรื่องต่อศาลก็คงจะล�าบาก เพราะต้องยื่น เอกสารไป 2 ถึง 3 รอบ ทั้งนี้ขอเรียนว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีองค์ประกอบภายนอกเข้ามา เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่เป็นอุปสรรคเรื่องขั้น ตอนทางราชการและเรื่องเวลาเท่านั้น”นายมี ชัย ระบุ

นายมีชัย กล่าวว่า ในตอนนี้ขั้นตอนการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่ง ทางศาลรัฐธรรมนูญมีความ เข้าใจว่าเขามีสิทธิจะรับหรือไม่รับพิจารณา ร่าง รัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้ง ๆ รัฐธรรมนูญ (ฉบับ ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ระบุชัดเจน ว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ จึงไม่ทราบเหมือนกันว่าศาลมีสิทธิหรือไม่ที่จะ ไม่รับพิจารณา ส่วนกรณีถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ รับพิจารณานั้นจะท�าอย่างไร ตอนนี้ยังตอบไม่ ได้ ขอเรียนว่าการตีความของทางศาล รัฐธรรมนูญที่ตีเอกสารกลับมานั้น มีความขัด แย้งกับมาตรา 37/1 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับ ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้มี การพูดคุยเรื่องนี้กับนายสุพจน์ ไข่มุกด์ รอง ประธาน กรธ. คนที่ 1ซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ นายสุพจน์ก็ได้แต่ส่ายหน้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.