ล้างบางทัวร์ศนย์เหรีย� เจ้าหน้าที่ลยอย่ากลัวอิทธิพล บ กิ๊ตู่สั่งเช็กบิลถึงตัวการใหญ่

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด โฆษกประจำ�สำ�นักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ แห่งชำติ (คสช.) ได้ก�ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรกวำดล้ำงทัวร์ศูนย์ เหรียญนั้นด�ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยเฉพำะในกรณีล่ำสุดที่ได้จับกุม บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่เป็นบริษัทต้นทำงของทัวร์ศูนย์เหรียญรำยใหญ่ที่สุดในไทย และผู้ต้องหำได้ขอประกันตัวเพื่อต่อสู้ในกระบวนกำรยุติธรรม โดยนำยกฯ ได้ สั่งกำรให้ทุกฝ่ำยทำ�หน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่ง ต้องทำ�คดีให้เด็ดขำดและรัดกุม พร้อมขอให้สำวไปถึงต้นตอของขบวนกำรให้ ได้ เพรำะควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อประเทศมีมูลค่ำสูง ทั้งนี้จำกกำรเดินหน้ำ กวำดล้ำงทัวร์ศูนย์เหรียญนี้ เพื่อทำ�ให้สังคมได้รับรู้ว่ำ รัฐบำลจะไม่ยอมให้มีทัวร์ ศูนย์เหรียญเกิดขึ้นอีก เพรำะทำ�ลำยภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวไทยมำก และขอ เตือนไปยังภำคสื่อสำรมวลชน ขอให้ช่วยกันเผยแพร่เรื่องรำวเช่นนี้ เพื่อเตือน สติบรรดำผู้ที่จะดำ�เนินกำร และยังช่วยป้องปรำม ไม่ให้มีเหตุกำรณ์แบบนี้อีก

อย่ำงไรก็ตำมยังไม่ต้องกำรให้สรุปว่ำเมื่อปรำบปรำมทัวร์ศูนย์เหรียญแล้ว จำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง เพรำะกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำ�ลัง รวบรวมข้อมูล และอยำกให้สังคมแยกแยะระหว่ำงกำรทำ�ผิดกฎหมำยกับกำร คิดว่ำทัวร์ศูนย์เหรียญช่วยสร้ำงรำยได้ เพรำะที่ผ่ำนมำไทยไม่เคยมีรำยได้จำกนัก ท่องเที่ยวที่มำกับทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ทั้งหมดถูกส่งกลับจีนผ่ำนนำยหน้ำและ บริษัทนอมินีในไทยก็ไม่เคยชำ�ระภำษีให้รัฐซึ่งถือว่ำเป็นกำรจงใจละเมิดกฎหมำย

“รัฐบำลก�ำลังท�ำสิ่งที่ถูกต้อง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ประกอบกำรที่ทำ�มำหำกินอย่ำงสุจริต โดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวฯ จะ เชิญผู้แทนองค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจีนหรือซีเอ็นทีเอ และกงสุล จีนประจำ�ประเทศไทยไปหำรือเพื่อทำ�ควำมเข้ำใจนโยบำยปรำบทัวร์ ศูนย์เหรียญ และลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และปรำบปรำมบริษัททัวร์ที่เอำเปรียบนักท่องเที่ยว และยังได้เจรจำ กับบริษัททัวร์รำยอื่น เพื่อให้เข้ำมำรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่ตกค้ำง หลังจำกยักษ์ใหญ่ถูกกวำดล้ำง รวมทั้งเตรียมแก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจนำ� เที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับใหม่ หำกพบบริษัททัวร์รำยใดที่ขำยแพ็ก เกจทัวร์ในรำคำตำ่�จะถูกเรียกไปตรวจสอบทันทีด้วย”

นำยสุธรรม เดชดี รองอธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กล่ำวว่ำได้มีมำตรกำร กำรป้องกันกำรเกิดปัญหำทัวร์ศูนย์เหรียญเพิ่มขึ้น อีกทั้งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองตรวจ สอบคุณสมบัติของบริษัททัวร์ที่จดทะเบียน ใหม่ โดยกรมกำร ท่องเที่ยวจะท�ำ ห น้ำ ที่ ยื น ยั น ว่ำ บริษัทเหล่ำนี้ไม่ได้ เป็นนอมินี หรือมีแนวโน้มว่ำผิดตำมกฎหมำยก่อนให้กระทรวงพำณิชย์ จดทะเบียนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีกำรจดทะเบียนแล้วกว่ำ 400 รำย นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรส่งรำยชื่อบริษัททัวร์ให้กรมสรรพำกร ตรวจสอบภำษี รวมถึงมำตรกำรร่วมกับตำ�รวจท่องเที่ยว กรมสอบสวน คดีพิเศษ หรือดีเอสไอ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ออกตรวจบริษัทที่อยู่ใน เป้ำหมำยน่ำสงสัยทุกเดือน ซึ่งปัจจุบันมี 6 บริษัท ที่ได้ดำ�เนินกำรไปแล้ว ด้ำนนำยพงษ์ภำณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว และกีฬำ กล่ำวว่ำ ได้ลงสำ�รวจพื้นที่ท่องเที่ยวใน จ.เชียงรำย พร้อมเชิญ สำ�นักงำนกำรท่องเที่ยว และกีฬำจังหวัดเชียงรำย, ตำรวจท่องเที่ยว,� ททท., สำ�นักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ศุลกำกร มำหำรือถึงแนวทำงกำรบูรณำกำรท�ำตลำด ด้ำนกำรท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเฉพำะกำรผลัก ดันให้เชียงรำยเป็นจุดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่อง เที่ยวที่จะเชื่อมกับประเทศเพื่อน บ้ำน โดยพยำยำมเน้น สร้ำงกำรท่องเที่ยวผ่ำน ชุมชนให้เกิดควำม เข้มแข็ง เพรำะเชื่อว่ำ หำกกำรท่องเที่ยวใน ชุมชนเข้มแข็งและ เป็นจุดเด่น จะเป็น ส่วนสำ�คัญที่ช่วยลด ปัญหำทัวร์ศูนย์ เหรียญ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.