การปลูกถ่ายเซลล์สี

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ผิวหนังชนิดพร่องเม็ดสี เช่น ปานขาว ไฝชนิดขาว แผลเป็นขาว (ไม่ ว่าจะเกิดจากไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก อุบัติเหตุ รวมไปถึงผิวที่ขาวเกิน ไปจากการทำาเลเซอร์หรือหัตถการทางผิวหนังบางชนิด) และโรคด่าง ขาว เป็นต้น ในกรณีโรคด่างขาว จะทำาการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ในกรณี ที่เป็นโรคด่างขาวบางชนิดและบางระยะเท่านั้น มีวิธีการอย่างไร หลักการคือ นำาผิวหนังบริเวณปกติของผู้ป่วยผ่าน กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสกัดเฉพาะเซลล์เม็ดสี หลังจาก นั้นจะทำาการลอกเอาผิวหนังส่วนที่เป็นรอยโรคออก และนำาเซลล์ เม็ดสีมาปลูกถ่ายลงไป จะเห็นผลเมื่อใด ส่วนมากจะเริ่มเห็นสีผิวกลับมาเป็นปกติภายหลังจากการ ปลูกถ่ายเซลล์สีผิวประมาณ 2-3 เดือน และสีจะเพิ่มขึ้นเต็มที่จนถึง ระยะเวลา 6-12 เดือน วิธีการนี้ต่างจากวิธีการปะหนังอย่างไร การปะหนังเป็นวิธีการแก้ไขสีผิวที่เป็นรอยขาว โดยการนำา ผิวหนังปกติทั้งผืนมาแปะลงบนผิวหนังบริเวณที่มีสีขาว การปะหนัง มีข้อเสียในกรณีที่รอยโรคเป็นพื้นที่กว้าง เนื่องจากต้องทำาการตัดหนัง ปกติในขนาดที่เท่ากับรอยโรค เช่น รอยโรคมีขนาด10x10 เซนติเมตร ก็ต้องนำาหนังปกติขนาด 10x10 เซนติเมตร มาปะ ซึ่งแตกต่างจาก วิธีการปลูกถ่ายเซลล์ผิวหนังที่ใช้เนื้อเยื่อปกติน้อยกว่า นอกจากนี้ ผลการรักษายังแตกต่างกัน หากเป็นการปะหนังโอกาสที่สีเสมอกัน จะน้อยกว่าวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ผิวหนัง การปลูก ถ่ายเซลล์สี ผิวคือการ ใช้สเต็ม เซลล์ใช่หรือ อ ไม่

การรักษาด้วย กษาด้วย สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้น์ ื ์ ้ กำาเนิด คือการนำาเซลล์ชนิดพิเศษที่สามารถแบ่ง ตัวได้อย่างไม่จำากัดและสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุก ชนิดในร่างกายมารักษาโรคบางอย่าง โดยโรคที่ทางการแพทย์ยอมรับ ว่าสามารถใช้เซลล์ต้นกำาเนิดรักษาได้ ได้แก่โรคระบบเลือด เช่น โรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมีย เป็นต้น แต่การปลูกถ่ายเซลล์สีผิว คือการนำาเซลล์เม็ดสีมาปลูกถ่ายลงบนรอย โรคที่เป็นบริเวณที่พร่องเม็ดสี ดังนั้น การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีจึงไม่ใช่ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ เนื่องจากแหล่งที่มาของเซลล์ไม่เหมือนกัน ผลข้างเคียงและข้อจำากัดของการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีจัดเป็นหัตถการที่มีผลข้างเคียงต่ำา อย่างไรก็ตามการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีมีข้อจำากัดได้แก่ สถานที่ให้ บริการด้านนี้ยังมีไม่มาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง ห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูง รวมทั้งลักษณะของรอยโรคบางชนิดอาจไม่ เหมาะสมจะรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี จึงควรปรึกษาแพทย์ ก่อนเพื่อทำาการประเมินความเหมาะสมของการรักษาด้วยวิธีนี้.

การปลูกถ่ายเซลล์สีผิวคืออะไร การปลูกถ่ายเซลล์สีผิว คือการนำา เซลล์เม็ดสีของผิวหนังตนเอง ปลูกถ่ายลง ไปในผิวหนังบริเวณที่พร่องเม็ดสี เพื่อ ทดแทนเซลล์เม็ดสีที่หายไป

การปลูกถ่ายเซลล์สีผิวสามารถทำาได้ ในกรณีใด

สามารถทำาได้ในกรณีที่เป็นโรค

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.